DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122469

Вправи для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання

Л. С. Бірецька

Анотація


У статті представлено підсистему вправ для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання. Визначено принципи навчання лексики, охарактеризовано етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів, виділено три групи вправ для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі читання професійно орієнтованих текстів, подано приклади вправ.


Ключові слова


англомовна лексична компетентність; професійно орієнтоване читання; майбутні лікарі; підсистема вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних та лінгвістичних університетів / Бігіч О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальною ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Александров К. В. Мультимедийный комплекс как средство обучения лексической стороне иноязычной речи студентов лингвистического вуза (на материале немецкого языка): автореферат дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания

(иностранный язык, уровень высшего профессионального образования)» / К. В. Александров. – Нижний Новгород – 2009. – 22 с.

Посохова А. В. Лексична компетенція як важливий фактор формування мовної особистості фахівця / А. В.Посохова // Педагогічні науки: збірник наукових праць – № 54/2010. – с. 104 – 107.

Смоліна С. В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції / С. В.Смоліна // Іноземні мови. – № 4. – 2010. – С. 16 – 23;

Стародубцева О. Г. Формирование лексических навыков профессионально ориентированной устной речи на основе сравнительно-сопоставительного анализа явлений английского и латинского языков в условиях медицинского вуза / О. Г. Стародубцева // Вестник ТГПУ. – 2009. – Выпуск 5 (83). – С. 25 – 28.

Шамов А. Н. Система взаимосвязанного обучения лексическим навыкам устной речи и чтения на среднем этапе общеобразовательной школы (на материале немецкого языка): дисс. ... канд. пед. наук:13.00.02 / Александр Николаевич Шамов. – Н.Новгород, 1999. – 262 с.

Бєляєва О. М. Лінгвістичні та методичні аспекти формування лексичної компетенції студентів ви: щих медичних навчальних закладів // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції (Редколегія: проф. Зер: нова В. К. та ін.) – Полтава: АСМІ, 2006. – 257 с. – С.47– 48.

Семенчук Ю. О. Комплекс вправ для навчання студентів економічних спеціальностей англомовної термінологічної лексики / Ю. О. Семенчук // Іноземні мови. – 2004. – № 3. – С. 24–32.

Борщовецька В. Д. Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний ун:т. – К., 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Л. С. Бірецька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.