DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.149713

Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму

Б. В. Кукса

Анотація


У статті проаналізовано сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму. Готовність до успішної, продуктивної та ефективної діяльності майбутніх фахівців галузі туризму передбачає високий рівень сформованості міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, що забезпечує ефективне здійснення ділової комунікації з іноземними партнерами і споживачами туристичних послуг. Іноземна мова для сфери туризму – це один з інструментів, який допомагає не лише діяти, переконувати, приймати рішення, але й створювати сприятливу ділову атмосферу, розуміти культуру представника іншої країни та менталітет його народу. Одним із важливих завдань сьогодення є підготовка конкурентоспроможного фахівця в галузі туризму, здатного вільно спілкуватися іноземною мовою та гідно виконувати професійні обов’язки – брати участь у семінарах, ярмарках, виставках; вести ділові переговори під час закордонної подорожі, укладати та аналізувати контракти та комерційну документацію, вести ділове листування та обмінюватися інформацією телефоном, факсом та за допомогою засобів синхронної й асинхронної Інтернет-комунікації, писати резюме, автобіографії, рекомендації, заповнювати анкети, що передбачає безпосереднє чи опосередковане спілкування представників різних культур у діловій сфері. В статті здійснено аналіз сучасних досліджень проблеми іншомовної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму як теоретичної бази для розробки авторської концепції їх навчання міжкультурного англомовного ділового спілкування. Результати аналізу свідчать про недостатню дослідженість означеної проблеми в методиці навчання іноземних мов, а отже її беззаперечну актуальність. Наукові доробки авторів й одержані результати є засадничими для розробки теоретичних передумов і концепції навчання англомовного ділового міжкультурного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму. 


Ключові слова


англійська мова; міжкультурне ділове спілкування; міжкультурна іншомовна ко мунікативна компетентність; майбутній фахівець галузі туризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігич О. Б. Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2017. – № 1. – С. 17-22.

Гальченко О. Ю. Навчання майбутніх менеджерів туризму професійно-орієнтованого англомовного письма в коледжах : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» / О. Ю. Гальченко. – К., 2016. – 22 с.

Гусева Л. В. Профессионально ориентированные ситуации иноязычного общения как средство развития межкультурной компетенции бакалавров : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. В. Гусева. – Нижний Новгород, 2015. – 189 с.

Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталія Василівна Майєр. – К., 2011. – 286 с.

Маркарян Е. В. Обучение профессионально ориентированному межкультурному общению студентов – будущих специалистов по сервису и туризму : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки; уровень профессионального образования» / Е. В. Маркарян. – Пятигорск, 2004. – 32 с.

Митник М. М. Навчання іншомовної професійної презентації майбутніх фахівців сфери туризму : дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Марія Миколаївна Митник. – Одеса, 2014. – 200 с.

Слезко Ю. В. Методика формирования стратегий овладения профессиональным дискурсом сферы туризма: дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Юлия Викторовна Слезко. – Иркутск, 2014 – 248 с.

Тарнопольський О. Б. Навчання англійської мови майбутніх менеджерів туризму: пролегомени підготовки підручника / О. Б. Тарнопольский // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 141. – С. 192-195.

Чуфарлічева А. Ю. Методика навчання майбутніх менеджерів туризму створення англомовних туристичних проектів : дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Анжеліка Юріївна Чуфарлічева. – К., 2010. – 329 с.

Шевніна Л. Є. Формування жанрової компетенції в англійському писемному мовленні менеджерів туризму :«Теорія та методика навчання: германські мови» / Л. Є. Шевніна. – Одеса, 2012. – 20 с.

Шульгина Е. М. Методика формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов посредством технологии веб-квест : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитаниия» / Е. М. Шульгина. – Томск, 2014. – 22 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Б. В. Кукса

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.