DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.149723

Типологія вправ для формування фахової компетентності в усному послідовному професійно орієнтованому перекладі

Н. В. Зінукова

Анотація


У статті розглянуто проблему типології вправ для формування фахової компетентності студентів магістратури в усному послідовному перекладі в зовнішньоекономічній сфері з урахуванням особистісних характеристик усного перекладача. Очікуваними результатами і кінцевими цілями навчання магістрів-філологів усного перекладу є становлення фахової перекладацької компетентності в зовнішньоекономічній сфері, яка розуміється як здатність професійного перекладача креативно використовувати когнітивні ресурси своєї мовної свідомості для розв’язання професійних завдань інтерпретації смислу в ситуаціях міжкультурної ділової комунікації. У процесі створення типології вправ визначено три етапи навчання, виокремлено типи і види вправ для навчання усного професійно орієнтованого усного перекладу.

Ключові слова


студенти магістратури; усний послідовний переклад; фахова компетентність усного перекла дача; типологія вправ; етапи навчання; типи і види вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика : учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. Алексеева. – СПб. : Союз, 2004. – 288 с.

Аликина Е. В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода : учеб. пособие / Е. В. Аликина. – М. : Восточная книга, 2010. – 192 с.

Ганічева Т. В. Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. В. Ганічева. – Харків, 2008. – 182 с.

Истомин А. А. Методика обучения студентов устному и письменному диалогическому взаимодействию средствами синхронной ин тернет-коммуникации (английский язык, неязыковой вуз) : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Александр Андреевич Истомин. – М., 2013. – 23 с.

Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2001. – 384 с.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2002. – 424 с.

Комиссаров В. Н. Лингвистическое перево& доведение в России : учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2002. – 184 с.

Лавриненко О. О. Методика викладання перекладу : навч. посіб. / Олександр Олександрович Лавриненко. – К. : Вид&во КиМУ, 2011. – 154 с.

Латышев Л. К. Технология перевода : учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. / Лев Константинович Латышев. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 320 с.

Львовская З. Д. Теоретические проблемы перевода (на материале испанского языка) : монография / З. Д. Львовская. – М. : Высш. шк., 1985. – 232 с.

Майєр Н. В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика : монографія / Н. В. Майєр. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 472 с.

Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання: навч. посіб. / Сергій Євгенович Максімов. – К. : Ленвіт, 2007. – 416 с.

Максименко О. В. Усний переклад : теорія, вправи, тексти (французька мова) / Олена Всеволодівна Максименко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 168 с.

Пушкина А. В. Обучение устному последовательному переводу студентов&лингвистов в рамках программы «Второе высшее образование» : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / А. В. Пушкина. – М., 2015. – 23 с.

Тарнаева Л. П. Обучение будущих переводчиков трансляции культурно-специфических смыслов институционального дискурса : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Лариса Петровна Тарнаева. – СПб., 2014. – 495 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с. – (Серія «UTTA Series»).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Н. В. Зінукова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.