Статус журналу

2019-03-19
Категорія Б присвоюється науковим фаховим виданням, які відповідають чинним вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних. Наукові фахові видання категорії Б застосовуються для опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, урахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових і науково-педагогічних працівників, урахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти і наукових установ, урахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.