DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.121914

Вправи для формування фонетичної компетенції у комунікативному вступному корективному курсі

В. М. Гутник

Анотація


У статті розглядається підсистема вправ для формування фонетичної компетенції у комунікативному вступному корективному курсі. Визначаються вимоги до вправ та критерії вирізнення типів і видів вправ. Наводяться приклади до кожної із визначених груп та підгруп вправ, пояснюються особливості їх реалізації на практичних заняттях.

 


Ключові слова


вправи; підсистема вправ; група вправ; вимоги до вправ; типологія вправ; комунікативний вступний корективний курс; фонетична компетенція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бориско Н. Ф. Особливості формування фонетичної компетенції в умовах інтегрованого навчання ІМ у мовному ВНЗ / Н. Ф. Бориско // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції : Курс лекцій : [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв. кваліф. рівня “магістр”] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. Ніколаєвої С. Ю. – К. : Ленвіт, 2011. – С. 107-140.

Вовк О. І. Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в умовах інтенсивного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. / О. І. Вовк. – Київ, 2008. – 344 с.

Гутник В.М. Психолінгвістичні особливості формування фонетичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови / В.М. Гутник // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія “Педагогіка та психологія”. – Вип. 16. – К: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 60-68.

Гутник В.М. Характеристика та аналіз фонетичних курсів / В. М. Гутник // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. XLVI / За заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С. 41-52.

Долина А. В. Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. В. Долина. – Київ, 2012. – 190 с.

Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке: Книга для учителя. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.

Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – 2е изд. исп. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 103 с.

Красовская Н. А. Обучение фонетическому аспекту общения на начальной ступени интенсивного курса немецкого языка в языковом ВУЗе : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Красовская Наталья Александровна. – К., 1991. – 241 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник, Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

Перлова В. В. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованих слухо-вимовних навичок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання: германські мови” / В. В. Перлова. – К., 2007. – 24 с

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Міжнародна науково-практична конференція : Іноземні мови сьогодні і завтра. Тези доповідей. – Тернопіль, 1999. – С. 96-97.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування міжкультурної комунікативної компетенції / Н. К. Скляренко // Навчання ділової англійської мови у Східній Європі : для чого і як? ІІ Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. – Ялта, 2006. – С. 27-28.

Скляренко Н. К. Типологія вправ для навчання ділового спілкування та сучасні вимоги до них / Н. К. Скляренко // Навчання ділової англійської мови у Східній Європі : для чого і як? Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 23-25.

Соловова Е. Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка: интегративнорефлексивный подход : монография / Е. Н. Соловова. – М. : ГЛОССА ПРЕСС, 2004. – 336 с.

Borisko N., Gutnik W., Klimentjewa M. u a. Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen. – K. : Ленвіт, 2004. – 256 с.

Budde M. Sprachsensibilisierung. Unterricht auf sprachreflektierender und sprachbetrachtender Grundlage. Eine Einführung. – Kassel : Universität Press, 2001. – 79 S.

Cauneau I. Hören – Brummen – Sprechen. Hören und Ausspracheschulung / Ilse Cauneau // Fremdsprache Deutsch. “ 1992. Heft 7. – S. 28-30

Gutnyk W. Der kommunikative phonetische Einführungskurs: Zielstellung, Besonderheiten und Übungsschwerpunkte / W. Gutnyk // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2012. – S. 217-221.

Hepworth J. C. The Importance and Implication of the “Critical Period” for Second Language Learning. – English language teaching journal, 1974, v. VIII, No. 4. – 273-283 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 В. М. Гутник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.