DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.122546

Концепція формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи

Н. В. Майєр

Анотація


У статті описано науково обґрунтовану авторську концепцію формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов під час їхньої самостійної роботи. Запропонована концепція включає зміст і структуру методичної компетентності, види самостійної роботи з оволодіння методичною компетентністю в інформаційно-комунікаційному навчальному середовищі, його структуру й контент, типологію навчально-методичних задач для формування і розвитку методичних умінь організації практичних занять і самостійної роботи студентів, позааудиторної роботи з іноземної мови та їхні види, модель організації самостійної роботи з формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов.                                                                                            


Ключові слова


іноземні мови; інформаційно-комунікаційне навчальне середовище; концепція; майбутній викладач; методична компетентність; самостійна робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігич О. Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи : навчальний посібник / Оксана Борисівна Бігич. – К. : Ленвіт, 2006. – 200 с.

Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах : монографія / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ, 2013. – 226 с.

Захаров А. В. Формирование прогностических учений студентов педагогического вуза (на материалах изучения дисциплин психолого-педагогического цикла) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / А. В. Захаров. – Ишим, 2009. – 24 с.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига : НПЦ „Эксперимент”, 1995. – 176 с.

Клюев В. К. Бакалавриат-магистратура : преемственность и профилизация управленческой подготовки / В. К. Клюев // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 12. – С. 54-59.

Майєр Н. В. Експериментальна перевірка ефективності методики формування методичної компетентності у май5 бутніх викладачів французької мови в процесі самостійної роботи / Н. В. Майєр // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та Психологія : зб. наук. праць / гол. ред. Ніколаєва С. Ю. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 24. – С. 1865199.

Майєр Н. В. Теоретико5методичні засади формування ме5 тодичної компетентності у майбутніх викладачів фран5 цузької мови: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Майєр Наталія Василівна. – К., 2016. – 735 с.

Михайлова Н. В. Электронная обучающая среда Moodle как средство организации асинхронной самостоятельной работы студентов вуза : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика” / Н. В. Михайлова. – Оренбург, 2012. – 25 с.

Фрицко Ж. С. Проектная деятельность студентов педаго5 гического колледжа при обучении иностранному языку как средство формирования методических умений : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Фрицко Жанна Сергеевна. – Екатеринбург, 2006. – 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Н. В. Майєр

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.