DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.142726

Комплекс вправ для формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів у письмовому двосторонньому перекладі з теми “Global education development”

Я. Г. Фабрична

Анотація


У цій методичній розробці представлено комплекс вправ для формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів англійської мови в письмовому двосторонньому перекладі з теми “Global Education Development”. Визначено навчальні цілі щодо опанування складників зазначеної компетентності: професійно орієнтованих знань, мовних навичок, мовленнєвих умінь, комунікативних здібностей. Запропоновані вправи розроблені на основі дібраних англомовних й українськомовних текстів з методики навчання іноземних мов і культур відповідно до визначених навчальних цілей. Вправи, спрямовані на актуалізацію та систематизацію предметних знань професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу і знань з теорії та практики перекладу та техніки виконання письмового перекладу, передбачають ознайомлення з правилами та способами перекладу  загальнонаукових і методичних лексичних одиниць, пасивних структур. Вправи на ідентифікацію, диференціацію, класифікацію та переклад загальнонаукових і методичних лексичних одиниць, пасивних структур спрямовані на формування та вдосконалення мовленнєвих навичок. Розвиток і вдосконалення умінь і комунікативних здібностейпрофесійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу англомовних і україномовних текстів з методики навчання іноземних мов і культур відбувається за рахунок вправ на перекладацький аналіз комунікативних і прагматичних характеристик тексту оригіналу, виконання перекладу запрошення до участі в науковій конференції (англійська мова) та уривку наукової статті (українська мова). У межах комплексу вправ запропоновані завдання на переклад англомовного та українськомовного текстів для тестування вхідного рівня професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів англійської мови вписьмовому двосторонньому перекладі. Засобом діагностики рівня сформованості зазначеної компетентності виступає мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови. Представлений комплекс вправ ґрунтується на попередніх розробках автора науково-теоретичного та практичного характеру. 


Ключові слова


майбутні викладачі англійської мови; письмовий двосторонній переклад; комплекс вправ.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник. / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2003 – 448 с.

Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови) : теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання :нНавчальний посібник / С. Є. Максімов. – К. : Ленвіт, 2006. – 157 с.

Практика усного та писемного мовлення англійською мовою (магістратура, 1 семестр) : робоча програма навчальної дисципліни / Впорядник – О. Г. Васильєва. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 14 с.

Практика усного та писемного мовлення англійською мовою (магістратура, 2 семестр) : робоча програма навчальної дисципліни / Впорядник – О. Г. Васильєва. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 14 с.

Практика англійської мови : робоча програма навчальної дисципліни / Розробник – О. Я. Кресан. – Черкаси : Вид. відділ Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, 2009. – 18 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Германські мови / Англійська мова” для студентів-магістрантів (спец. 6.020303 “Мова та література / Переклад”) / Уклад. – Є. В. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/a9359083d309b84872a3239831d85208.

Робоча програма навчальної дисципліни “Практика англійської мови” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” (8.030502 “Мова та література”) / Уклад. – О. Я. Кресян. – Черкаси : Черкаський нац. університет ім. Б. Хмельницького, 2010. – 21 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Культура усного та писемного молення першої іноземної мови” (8.010103 «Філологія. Мова та література (англійська та друга іноземна мова)») / Розробник – В. В. Цибка. – К. : КНЛУ, 2012. – 18 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Практика усного та писемного мовлення англійською мовою” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” (8.010103 «Мова та література (англійська)») / Розробник – О. Г. Васильєва. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 16 с.

Фабрична Я. Г. Методика навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля (англійська й українська мови) : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Фабрична Яна Геннадіївна. – К., 2015. – 468 с.

Фабрична Я. Г. Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови / Я. Г. Ффбрична // Іноземні мови. – 2016. – № 4. – С. 59–65; 2017. – № 1. – С. 39–50.

Nord Ch. Text analysis in translation : theory, ethodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis / Ch. Nord. – Rodopi, 2005 – 274 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Я. Г. Фабрична

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.