Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки

Автор(и)

  • Аліна Леонідівна Котковець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203432

Ключові слова:

контроль, комунікативно-діяльнісний підхід, особистісно-діяльнісний підхід, рефлексивний підхід, професійно орієнтований підхід, майбутні бакалаври з прикладної механіки.

Анотація

Здійснення ефективного контролю сформованості англомовної лексичної компетентності вимагає правильного вибору підходів до його організації. У статті проаналізовано основні підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки та висвітлено головні принципи, що забезпечують їх ефективну реалізацію. Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає здійснення контролю сформованості англомовної лексичної компетентності у змодельованих ситуаціях спілкування шляхом застосування контрольних завдань комунікативного характеру. Реалізація цього підходу безпосередньо пов’язана із дотриманням провідного методичного принципу комунікативності, а також низки спеціальних методичних принципів, що йому підпорядковані. Здійснення контролю сформованості англомовної лексичної компетентності на засадах особистісно-діяльнісного підходу має на меті формування гармонійної особистості, професійно компетентного та автономного майбутнього бакалавра з прикладної механіки, здатного самостійно вчитися та контролювати результати навчальної діяльності, що вимагає дотримання зокрема і загального методичного принципу розвитку автономності студентів. Розробка методики контролю сформованості англомовної лексичної компетентності з урахуванням засад рефлексивного підходу передбачає активне використання форм та засобів самоконтролю, які сприятимуть рефлексії, зокрема самостійної перевірки тестових завдань за допомогою ключів, залучення мобільних додатків для самоконтролю та самооцінки лексичних знань та навичок, використання листків для самооцінювання, анкет, мовного портфелю тощо. Професійно орієнтований підхід до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки вимагає дотримання загального методичного принципу професійної спрямованості англомовного навчального спілкування, а зокрема і спеціального методичного принципу професійної орієнтації контрольних завдань.

Біографія автора

Аліна Леонідівна Котковець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2

Посилання

Азимов, Э. Г., & Щукин, А. Н. (2009). Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Издательство ИКАР.

Бігич О. Б., Бондар Л. В., Волошинова М. М., Максименко Л. О., Огуй О. М.,Окопна Я. В., Сімкова І. О. (2013). Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей: Колективна монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ.

Гайдукова, Л. В. (2008). Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Зимняя, И. А. (2000). Педагогическая психология. Москва: Логос.

Князян, М. О. (2007). Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки. (Автореф. дис. док. пед. наук). Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Одеса.

Крапчатова, Я. А. (2010). Психолого-педагогічні передумови організації само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх філологів. Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”, 18, 229–239.

Майєр, Н. В. (2015). Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика: монографія. Київ, КНЛУ.

Майєр, Н. В. (2019). Сучасні підходи до формування тестової компетентності майбутнього вчителя іноземних мов і культур. Іноземні мови, 1(97), 22 – 29. https://doi.org/10.32589/18178510.2019.1.157610

Осідак, В. В. (2004). Комплексний контроль рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів (Кандидатська дисертація). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Пассов, Е. И. (1985). Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение.

Саенко, Н. С. (1998). Тестовый контроль уровня сформированности лексического навыка чтения у студентов I этапа неязыкового вуза (на материале английского языка) (Дис. канд. пед. наук). Национальный технический ун-т Украины «Киевский политехнический ин-т», Киев.

Стёпин, В. С. (Ред). (2001). Новая философская энциклопедия: В 4 тт. Москва: Мысль.

Щукин, А. Н. (2006). Обучение иностранным языкам: Теория и практика. Москва: Филоматис.

Council of Europe (2018). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. The Companion Volume with New Descriptors. Retrieved from https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.

Richards, J. C., & Rodgers, T. (1991). Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge : Cambridge University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Наукові статті