Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма

Автор(и)

  • Євгеній Юрійович Мельник Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203588

Ключові слова:

публіцистичний текст, візуальна презентація, дидактичний сценарій, іншомовне говоріння, іншомовне письмо, французька мова.

Анотація

У статті запропоновано методику використання візуальної презентації публіцистичних текстів для розробки сценарію навчальних дій з оволодіння студентами уміннями франкомовного усного та писемного мовлення. Проаналізовано прийоми візуальної презентації публіцистичних матеріалів на прикладі щотижневого журналу L’Obs. Визначено рубрики, які характеризуються сталою та чіткою візуальною презентацією (заголовки, підзаголовки, сегментація тексту, розташування параграфів тощо), і дидактичні перспективи використання такого матеріалу. Зазначено, що, працюючи з текстами цих рубрик, студенти зможуть засвоїти певний лексико-граматичний матеріал у вправах, розроблених викладачем; усвідомити важливість адекватного відбору інформації для написання інформативних текстів завдяки розпізнаванню головного та другорядного; навчитися створення стислих зв’язних текстів-розповідей у відповідності до вимог рубрики; вдосконалити свої уміння говоріння та письма в умовах творчої комунікативної діяльності. Рекомендовано сконцентрувати увагу студентів на 1) чіткому структуруванні тексту для ефективного викладу та оптимального сприйняття інформації; 2) ролі плану при створенні тексту та функції заголовків при його читанні; 3) лаконічності текстів як результаті ретельного відбору мовленнєвого матеріалу та використання прийомів економії мовленнєвих засобів; 4) засобах акцентуації (кольорах, шрифтах, розмірах літер та цифр) для виділення найважливіших фрагментів та надання зорової експресивності певним частина повідомлення. Запропоновану методику проілюстровано практичною розробкою для навчання франкомовного говоріння та письма студентів рівня В1-В2. Розробка містить дидактичний матеріал та сценарій навчальних дій, які орієнтують студентів у тексті та забезпечують оволодіння ними певними мовленнєвими засобами та «дорожньою картою» для здійснення власної іншомовної усної та письмової продукції.

Біографія автора

Євгеній Юрійович Мельник, Національний авіаційний університет, м. Київ

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Посилання

Андросова, С. А. (2006). Использование материалов прессы при обучении французскому языку. Современные технологии обучения иностранным языкам: сб. ст. IV всерос. науч.-метод. конф., Пенза, 5-7.

Жилина, И. А., & Смолина, Л. В. (2018). Использование текстовых материалов периодических изданий для обучения грамматике в коммуникативном аспекте. Взято з http://scipress.ru/philology/articles/ispolzovanie-tekstovykhmaterialov-periodicheskikh-izdanij-dlya-obucheniya-grammatikev-kommunikativnom-aspekte.html

Базарова, А. А. (2016). Особенности работы с англоязычной газетной статьей на языковом факультете вуза. Молодой учёный, 1, 689-691.

Бирюк, О. В. (2006). Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Бирюк, О.В. (2005). Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів при навчанні читання англомовних публіцистичних текстів. Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 2, 21-27.

Бирюк, О. В. (2005). Критерії відбору автентичних англомовних публіцистичних текстів для формування у майбутніх учителів соціокультурної компетенції у процесі читання. Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія», 8, 150-157.

Бирюк, О. В. (2004). Контроль рівня сформованості соціокультурної компетентності майбутніх учителів у навчанні читання англомовних газетно-журнальних статей. Педагогічні науки, 119, 18–21.

Гапонова, С. В. (2008). Комплекси вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні інформаційних газетних статей. Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 1, 3-7.

Гапонова, С. В. (2007). Психологічні аспекти побудови підсистеми вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні газетних інформаційних статей. Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 4, 10-15.

Ісаєва, І. Ф., & Сабанська, Н. М. (2015). Газета на занятті з іноземної мови як засіб формування професійної іншомовної комунікативної та соціокультурної компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія «Педагогічні науки», 2, 107-120.

Квасова, О. Г. (2004). Як працювати з англомовною газетою у старших класах загальноосвітньої школи. Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 2, 13-17.

Мгеладзе, Д. А. (2001). Использование газетных статей на занятиях по разговорной практике. Обучение иностранным языкам в школе и вузе: методическое пособие для преподавателей, аспирантов и студентов. СПб.: Каро, 214–233.

Мельник, Є. Ю. (2018). Навчання написання зв’язних інформувальних і пояснювальних текстів з використанням автентичної відеопродукції (на матеріалі французької мови). Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 3(95), 3-9. https://doi. org/10.32589/im.v0i3.142586

Мельник, Є. Ю., & Слобоженко, Р. А. (2018). Дидактична експлуатація текстів рецензій у навчанні іншомовного спілкування (на матеріалі сучасної преси). Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку. Взято з http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38205

Мельник, Є. Ю., & Мельник, О. Є. (2017). Лінгвістичні особливості французької молодіжної преси (дидактичний аспект). Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць. Київ: НАУ, 261-264.

Мельник, Є. Ю. (2016). Експлуатація соціально-історичних асоціацій в процесі читання франкомовних публіцистичних текстів як мотиваційно-дидактичний засіб навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи. Взято з http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/21913

Мельник, Є. Ю. (2007). Листи читачів франкомовної преси як дидактичний матеріал у навчанні студентів продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 3, 14-16.

Подосиннікова, Г. І., & Рубан, О. В. (2016). Навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 3, 3-10. https://doi.org/10.32589im.v0i3.122555

Токарєва, Т. (2015). Організація роботи із текстами публіцистичного стилю на факультеті іноземних мов педагогічного ВНЗ. Наукові записки. Серія «Філологічні науки», 136, 514-520.

Чередніченко, Г. А., Шапран, Л. Ю., & Куниця, Л. І. (2011). Методика роботи з періодичною пресою у процесі вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти, 18, 283–291.

Шутовська, Л. В. (2018). Мета та зміст формування соціокультурної компетенції майбутніх вчителів під час читання англомовних публіцистичних текстів. Молодий вчений, 5, 550-552.

Buisset, A., & Demari, J.-C. (2003). En classe avec Le français dans le monde. Le français dans le monde, 326, 79.

Buisset, A., & Heurtebize, C., & Ploquin, F. (2002). En classe avec Le français dans le monde. Le français dans le monde, 323, 82.

Castro, G. (2009). La presse voyageuse. Le français dans le monde, 361, 51.

Hamez, M.-P. (2009). Introduction: travailler avec la presse et les médias. Les Langues Modernes, Paris: APLV, 9-12.

Pécheur, J. (2010). Comment les discours de presse sont médiateurs et interagissent. Le français dans le monde, 370, 20-21.

Ploquin, F. (2003). En classe avec Le français dans le monde. Le français dans le monde, 327, 86.

Ploquin, F. (2003). En classe avec Le français dans le monde. Le français dans le monde, 325, 82.

Ploquin, F. (2002). En classe avec Le français dans le monde. Le français dans le monde, 324, 84.

Rodríguez Pedreira, N. (2013). Le document de presse dans un cours de FLE/FOS: de la théorie à la pratique de classe. Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, 28, 221-242. http://dx.doi. org/10.5209/rev_THEL.2013.v28. 41840

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Наукові статті