DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203595

Особливості англомовного релігійного дискурсу для формування компетентності в читанні майбутніх богословів

Жанна Василівна Никіфорчук

Анотація


Нині спостерігається інтерес до функціонування мови на таких рівнях, що раніше не розглядалися з певних соціально-історичних причин. Релігія як соціальне явище відрізняється від інших сфер комунікації тим, що вона охоплює сукупність типів поведінки людини, що спрямовані до сфери священного, таємного. В умовах сучасних реалій богослов виконує нові професійні завдання, що ще недавно не входили у коло його компе тентностей, інтерпретує соціокультурні феномени, розширює систему орієнтирів професійної діяльності. Для успішної реалізації вимог, які висуваються суспільством до сучасних богословів у їх професійній діяльності, необхідною складовою має бути володіння іноземною мовою. Читання іноземною мовою є комунікативним умінням та засобом спілкування богослова. Визначено поняття «дискурс» і виокремлено чотири групи ознак дискурсу. Окреслено підходи до визначення поняття «релігійний дискурс». Описано модель інституційного дискурсу та його компоненти. Наведено характеристику релігійного дискурсу. Визначено, що віра є ключовим поняттям релігійного дискурсу. Виділено форми реа лі зації релігій ного дискурсу (спілкування в храмі, спілкування в малих групах та безпосереднє інтимне спілкування з Богом), його стратегії (одержання підтримки, очищення душі, заклик навернутися до віри, зміцнення віри, усвідом лення належності до конфесії). Описано систему мовних засобів, котра включає в себе такі лексичні одиниці, як нейтральна, загальнокнижна та церковно-релігійна лексики, а також лексика з газетно-публіцистичним функціонально-стильовим забарвленням. До лексичних засобів релігійного дискурсу належить емоційно-оцінна та архаїчно-піднесена лексики. Зроблено висновок, що граматичними особливостями релігійного дискурсу є книжний характер мовлення, архаїчне стилістичне забарвлення мови та створення експресивного ефекту.

Ключові слова


дискурс; релігійний дискурс; інституційність; віра; богослов.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архиєрейська божественна літургія (2012). (Упор.: едмонтська єпархіальна літургічна комісія). Канада.

Бенвенист, Э. (1974). Общая лингвистика / пер. под. ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова. Москва: Прогресс.

Блувберг, С. В. (2009). Современный протестантский дискурс. (Автореф. дис. канд. филол. наук). Москва.

Боженкова, Н. А. (2015). Некоторые особенности вербального функционирования религиозного дискурса. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика, 3, 15–23.

Ваврінчік, Р. Я. (2015). Лінгвістичні особливості теологічного дискурсу як складового компоненту релігійного дискурсу. Academia.edu. Взято з http://www.academia.edu/1290425/.

Карасик, В. И. (2000). О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 5–20.

Карасик, В. И. (2002). Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена.

Карасик, В. И. (2004). Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва: Гнозис.

Кожемякин, Е. А. (2011). Религиозный дискурс: методология исследования. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Том 15, 2 (97), 32‒47.

Кравченко, Н. О. (2017). Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід). Одеса.

Олешков, М. Ю. (2010). Речевая специфика фрейма в институциональном дискурсе. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики : сб. науч. тр. Вып. XII под ред. докт. филол. наук, проф. Т. Ю. Тамерьян; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 112-117.

Шерстюк, Н. В. (2013). Дискурс: від становлення поняття до соціальноконструкціоністських теорій дискурс-аналізу. Нова парадигма, 114, 50-58.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2020 Жанна Василівна Никіфорчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.