Особливості англомовного релігійного дискурсу для формування компетентності в читанні майбутніх богословів

Автор(и)

  • Жанна Василівна Никіфорчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203595

Ключові слова:

дискурс, релігійний дискурс, інституційність, віра, богослов.

Анотація

Нині спостерігається інтерес до функціонування мови на таких рівнях, що раніше не розглядалися з певних соціально-історичних причин. Релігія як соціальне явище відрізняється від інших сфер комунікації тим, що вона охоплює сукупність типів поведінки людини, що спрямовані до сфери священного, таємного. В умовах сучасних реалій богослов виконує нові професійні завдання, що ще недавно не входили у коло його компе тентностей, інтерпретує соціокультурні феномени, розширює систему орієнтирів професійної діяльності. Для успішної реалізації вимог, які висуваються суспільством до сучасних богословів у їх професійній діяльності, необхідною складовою має бути володіння іноземною мовою. Читання іноземною мовою є комунікативним умінням та засобом спілкування богослова. Визначено поняття «дискурс» і виокремлено чотири групи ознак дискурсу. Окреслено підходи до визначення поняття «релігійний дискурс». Описано модель інституційного дискурсу та його компоненти. Наведено характеристику релігійного дискурсу. Визначено, що віра є ключовим поняттям релігійного дискурсу. Виділено форми реа лі зації релігій ного дискурсу (спілкування в храмі, спілкування в малих групах та безпосереднє інтимне спілкування з Богом), його стратегії (одержання підтримки, очищення душі, заклик навернутися до віри, зміцнення віри, усвідом лення належності до конфесії). Описано систему мовних засобів, котра включає в себе такі лексичні одиниці, як нейтральна, загальнокнижна та церковно-релігійна лексики, а також лексика з газетно-публіцистичним функціонально-стильовим забарвленням. До лексичних засобів релігійного дискурсу належить емоційно-оцінна та архаїчно-піднесена лексики. Зроблено висновок, що граматичними особливостями релігійного дискурсу є книжний характер мовлення, архаїчне стилістичне забарвлення мови та створення експресивного ефекту.

Біографія автора

Жанна Василівна Никіфорчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Аспірантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти

Посилання

Архиєрейська божественна літургія (2012). (Упор.: едмонтська єпархіальна літургічна комісія). Канада.

Бенвенист, Э. (1974). Общая лингвистика / пер. под. ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова. Москва: Прогресс.

Блувберг, С. В. (2009). Современный протестантский дискурс. (Автореф. дис. канд. филол. наук). Москва.

Боженкова, Н. А. (2015). Некоторые особенности вербального функционирования религиозного дискурса. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика, 3, 15–23.

Ваврінчік, Р. Я. (2015). Лінгвістичні особливості теологічного дискурсу як складового компоненту релігійного дискурсу. Academia.edu. Взято з http://www.academia.edu/1290425/.

Карасик, В. И. (2000). О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 5–20.

Карасик, В. И. (2002). Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена.

Карасик, В. И. (2004). Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва: Гнозис.

Кожемякин, Е. А. (2011). Религиозный дискурс: методология исследования. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Том 15, 2 (97), 32‒47.

Кравченко, Н. О. (2017). Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід). Одеса.

Олешков, М. Ю. (2010). Речевая специфика фрейма в институциональном дискурсе. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики : сб. науч. тр. Вып. XII под ред. докт. филол. наук, проф. Т. Ю. Тамерьян; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 112-117.

Шерстюк, Н. В. (2013). Дискурс: від становлення поняття до соціальноконструкціоністських теорій дискурс-аналізу. Нова парадигма, 114, 50-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Наукові статті