Застосування прийомів театральної педагогіки у навчанні елементарного німецькомовного спілкування учнів початкової школи

Автор(и)

  • Олена Олексіївна Паршикова Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine
  • Маріанна Володимирівна Паустовська Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203599

Ключові слова:

елементарне німецькомовне спілкування, прийоми театральної педагогіки, учні початкової школи.

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність застосування прийомів театральної педагогіки у процесі навчання елементарного німецькомовного спілкування учнів початкової школи та необхідність спеціальної підготовки студентів / учителів до використання таких прийомів у навчанні іноземної мови. Визначено та охарактеризовано чотири типи елементарного іншомовного спілкування (квазі-, прото-, пара- та метакомунікація) у динаміці формування елементарної іншомовної компетентності учнів початкової школи на рівнях А1.1 та А1.2. Встановлено, що основним способом засвоєння іноземної мови на першому рівні формування елементарної іншомовної компетентності А1.1 є наслідування, що обумовлює переважно рецептивне та імітативне навчання усного німецькомовного спілкування на основі механізмів сприйняття, розуміння і відтворення іншомовних мов леннєвих одиниць без змін та з незначними змі нами. Відібрано оптимальні прийоми театральної педагогіки для реалізації визначених механізмів засвоєння іноземної мови учнями початкової школи у межах перших двох типів елемен тарного іншо мовного спілкування (квазі- та протоспіл кування), зокрема такі, як «чути і діяти», «магічне дзеркало», «пере втілення», «калейдоскоп», «скульптури», пальчикові ігри-драматизації, ляльковий театр, казкові ігри. Виділено чотири групи прийомів театральної педагогіки відповідно до визначених мовленнєвих дій, а саме для формування в учнів умінь: сприйняття і розуміння німецько мовних мовленнєвих одиниць; відтворення німецькомовних мовленнєвих зразків на основі наслідування без змін; відтворення ні мецько мовних мовленнєвих зразків на основі насліду вання з незначними змінами; конструювання коротких німецькомовних висловлювань на основі аналогії. Продемонстровано методику застосування відібраних прийомів на прикладах з підручників німецької мови та з досвіду викладання.  

Біографії авторів

Олена Олексіївна Паршикова, Київський національний лінгвістичний університет

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Маріанна Володимирівна Паустовська, Київський національний лінгвістичний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Посилання

Артемова, Л. В. (2002). Театр і гра. Київ: Томіріс.

Березіна, О., Гніровська, О., & Линник Т. (2014). «Грайлик» Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Тернопіль: «Мандрівець».

Бориско, Н. Ф., Сидоренко, М. М., Горбач, Л. В. 14., Савченко Л.П., Паршикова О.О., & Мельничук Г.М. (2012). Німецька мова: підруч. для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл. Київ: Грамота.

Гріневич, Л. (2019). НУШ: результати першого року, підготовка до нового. Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia2019mon18-06-2019conference-fingrinevich.pdf 2019.

Дапута, К. (2000). Развитие творческого мышления младших школьников методом драмы на уроках польского языка и литературы. (Автореф. дисс. канд. психол. наук). Калуга.

Дручків, Н. Ю., & Паршикова, О. О. (1997). Німецька мова у грі, 1: Книжка для вчителя. Київ: Освіта.

Іноземні мови. Навчальна програма для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-4 класи. (2018). Взято з: https://mon.gov.ua/storage/app/mediazagalna%20serednya/ programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-14-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf.

Марютина, Т. М., Стефаненко, Т. Г., & Поливанова, К. Н. (2001). Психология развития: учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. заведений. Москва: Академия.

Ніколаєва, С. Ю. (2003). Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ: Ленвіт.

Паршикова, О. О. (2010). Теоретичні основи навчання іно земної мови учнів початкової школи. (Дис. докт. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Паршикова О.О., Мельничук Г.М., Савченко Л.П., Сидоренко М.М., & Горбач Л.В. (2012). Німецька мова: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Грамота.

Паустовська, М. В. (2010). Навчання майбутніх учителів німецької мови усного монологічного висловлювання засобами театральної педагогіки. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Пиаже, Ж. (1997). Речь и мышление ребенка. Санкт-Петербург: Союз.

Скалкин, В. Л. (1981). Основы обучения устной иноязычной речи. Москва: Рус. язык.

Lundquist-Mog, A., & Widlok, B. (2015). DaF für Kinder // Deutsch Lehren und Lernen 8. München: Goethe-Institut, Klett-Langenscheidt.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Наукові статті