НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Марія Леонідівна Писанко

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.3.218971

Ключові слова:

усний переклад з аркуша, психолінгвістичні особливості, навички й уміння, комплекс вправ, студенти перекладацьких спеціальностей, заклади вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто проблему навчання
усного перекладу з аркуша студентів перекла-
дацьких спеціальностей закладів вищої освіти.
Наведено визначення усного перекладу з аркуша,
згідно з яким він є різновидом усного перекладу,
що здійснюється одночасно з читанням пере-
кладачем тексту оригіналу і його перекладом
іншою мовою. Визначено місце усного перекладу
з аркуша у класифікаціях різновидів перекладу як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців, частина
з яких виокремлює усний переклад з аркуша як
окремий вид усного перекладу, інші вважають
його різновидом синхронного перекладу, нато-
мість деякі називають його прийомом перекладу
або допоміжним засобом у процесі здійснення
усного перекладу. Проте більшість дослідників
погоджується, що усний переклад з аркуша є не
лише допоміжним засобом у навчанні інших видів
перекладу, а й підвидом усного перекладу, якого
необхідно навчати студентів перекладацьких
спеціальностей як перекладацької професійної
діяльності. Описано психолінгвістичні механізми
перебігу усного перекладу з аркуша (сприймання
тексту оригіналу в процесі читання, аналіз одер-
жаної інформації і її збереження в короткочасній
пам’яті, пошук перекладацьких рішень, відтво-
рення одержаної інформації мовою перекладу,
оцінювання правильності виконаного перекладу),
які лягли в основу визначення чинників, що його
полегшують або ускладнюють у порівнянні з
іншими видами перекладу. Також зазначені осо-
бливості були враховані під час визначення як
специфічних (швидкісного читання, синхроні-
зації читання і говоріння, сегментації тексту
оригіналу в умовах часових обмежень у процесі
читання, подолання міжмовної інтерференції
тощо), так і спільних (імовірнісного прогнозу-
вання, контекстуальної здогадки, перемикання,
компресії, генералізації, зовнішнього оформлення
усного мовлення тощо) навичок й умінь в усному
перекладі з аркуша, які необхідно формувати в
майбутніх перекладачів. Проаналізовано відо-
мі класифікації і комплекси вправ для навчання
усного перекладу з аркуша і зроблено висновок
про їхню недосконалість та потребу подальшого
дослідження цього питання.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання перекладу в закладах вищої освіти