ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ АНОТАТИВНОГО І РЕФЕРАТИВНОГО ВИДІВ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

Автор(и)

  • Вікторія Дмитрівна Ігнатенко
  • Валентина Дмитрівна Борщовецька

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.3.218988

Ключові слова:

перекладацька помилка, анотативний і реферативний види перекладу, письмовий переклад, принципи оцінювання, критерії оцінювання, шкала оцінювання

Анотація

Стаття присвячена особливостям оціню-
вання якості анотативного і реферативного
видів письмового перекладу, що є важливим
аспектом методики навчання перекладу. Пе-
реклад розглядається в контексті кінцевого
продукту анотативного і реферативного видів
перекладу, який є об’єктом оцінювання. У стат-
ті визначено поняття навчального перекладу
та порушено питання відносної якості в процесі
оцінювання перекладу. Особливу увагу звернено
на проблему визначення перекладацької по-
милки сучасними науковцями. Проаналізовано
сучасні класифікації типових помилок під час
оцінювання результатів письмового перекла-
ду. У статті досліджено базові принципи, які
лежать в основі оцінювання перекладу загалом.
Зосереджено увагу на особливостях оцінюван-
ня навчального перекладу. Визначено основні
принципи, серед яких гнучкість, об’єктивність,
чіткість параметрів оцінювання, відкритість /
прозорість, залежність від функції та контек-
сту оцінювання / відповідність рівню знань сту-
дента, які лягли в основу оцінювання перекладу
і є основою для розробки критеріїв оцінювання.
У статті обґрунтовано необхідність ураху-
вання в процесі розробки критеріїв оцінювання
особливостей виконуваного виду перекладу,
зокрема анотативного і реферативного видів
письмового перекладу, яка полягає в досягнен-
ні семантичної адекватності перекладачем
у процесі здійснення таких видів перекладу.
Відповідно докладно проаналізовано критерії
оцінювання письмового перекладу та подано
дескриптори до них з типами перекладацьких
помилок. Запропоновано шкалу оцінювання та
штрафні бали для оцінювання перекладу по
кожній із визначених типових помилок, що зна-
чно спрощує процес оцінювання анотативного
і реферативного виду перекладу та допомагає
викладачеві бути максимально об’єктивним під
час оцінювання, враховуючи при цьому творчий
складник перекладацького процесу.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання перекладу в закладах вищої освіти