РЕАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ)

Автор(и)

  • Олеся Василівна Ярошенко

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.3.219001

Ключові слова:

самостійна робота, дистанційне навчання, віртуальне навчальне середовище, провідний канал сприйняття, ІКТ

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення шляхів ре-
алізації самостійної роботи студентів мовних спеціаль-
ностей. Обґрунтовано вибір інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) для забезпечення студентів самостійною
роботою як однією з форм дистанційного навчання. Зазна-
чено, що ІКТ можуть забезпечити діяльність викладача
(навчання мови) і студента (оволодіння мовою). Завдяки
ІКТ набуття знань, формування навичок і розвиток умінь
відбувається на основі навчальних платформ за опосе-
редкованої взаємодії незалежних один від одного учасників
освітнього процесу. Крім того, доступність і мобільність
ІКТ забезпечують постійну можливість створення і вдо-
сконалення навчальних матеріалів, контроль досягнень
студентів викладачами, а також виконання завдань сту-
дентами в будь-який час, у будь-якому місці за наявності
смартфона, планшета чи комп’ютера.
Розглянуто дослідження науковців у сфері використан-
ня ІКТ для викладання іноземних мов. Визначено переваги
і недоліки застосування різних навчальних платформ, що
дало змогу переконатися в доцільності імплементації
віртуального навчального середовища Moodle (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) в освітній
процес. Виявлено можливість проведення диференційо-
ваного навчання в умовах гетерогенних груп на основі
визначення провідного каналу сприйняття. Описано осо-
бливості сприйняття інформації аудіалами, візуалами,
кінестетиками і дискретами, а також зазначено ознаки
мовлення кожного з представників провідної репрезен-
тативної системи. Запропоновано фрагмент з навчання
аудіювання на платформі Moodle (із зазначенням типу
завдання) для реалізації самостійної роботи студентів
четвертого курсу.

Номер

Розділ

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур