КУЛЬТУРНИЙ АСИМІЛЯТОР ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ ІСПАНОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • М. Веприцька
  • А. Горщарук

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.3.219003

Ключові слова:

культурний асимілятор, іспаномовна лінгвосоціокультурна компетентність, міжкультурна комунікація

Анотація

Статтю присвячено підготовці учнів до іспаномовної
міжкультурної комунікації, що є актуальним на сучасному
етапі, а також вивченню культурного асимілятора як
одного із засобів формування іспаномовної лінгвосоціокуль-
турної компетентності. У статті розглянуто структуру,
мету використання, завдання, критерії добору інформації й
етапи роботи над складанням культурного асимілятора;
наведено також низку культурних асиміляторів, укладених
авторками для проведення позакласних заходів з іспанської
мови в спеціалізованій школі № 64 м. Києва. Метою вико-
ристання культурного асимілятора є передусім навчити
учнів розуміти й ураховувати особливості представників
виучуваної культури. Володіння цими навичками й уміннями
дозволить учням ефективно розв’язувати типові конфлік-
тні ситуації або уникати їх у міжкультурній комунікації. Си-
туації, які використовуються під час складання культурних
асиміляторів, мають висвітлювати ключові відмінності
між культурами, які найчастіше стають конфліктними
або можуть бути неправильно інтерпретовані одним з
учасників міжкультурної комунікації. Також використання
культурних асиміляторів дозволяє учням пережити відпо-
відні емоційні реакції, переосмислити їх і налаштуватися
на толерантне сприйняття особливостей представників
іншомовного культурного середовища. Дослідження, при-
свячені проблемі культурного асимілятора, в основному
зосереджуються на його використанні для формування
іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності май-
бутніх фахівців. Ми розглядаємо культурний асимілятор
як засіб, який може бути використаний уже в початковій і
основній школі, оскільки формування цієї компетентності
є інтегрованим з кожною мовною й мовленнєвою компе-
тентністю, а отже тісно пов’язаним з вивченням іноземної
мови на всіх етапах її вивчення.

Номер

Розділ

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур