DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.121911

Вправи для формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу

О. В. Ярошенко

Анотація


У статті представлено підсистему вправ для формування у майбутніх викладачів професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні на основі кейсметоду. Визначено етапи навчання, в рамках яких реалізуються вправи, окреслено вимоги до них. Наведено приклади вправ у межах кейсів з окремих тем.

 


Ключові слова


підсистема вправ; етап навчання; вимоги до вправ; кейсметод

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьева Л. В. Обучение студентов языковых специальностей профессионально направленной диалогической речи с использованием деловой игры (французский язык) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Ананьева Людмила Валентиновна. – К., 2002, – 266 с.

Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах / Н. П. Волкова,

О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ, 2013. – 227 с.

Гайдукова Л. В. Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови : дис. … кандидата

пед. наук : 13.00.02 / Гайдукова Лілія Василівна. – К, 2008. – 342 с..

Камаева Т. П. Формирование профессионально- методических умений речевого взаимодействия на иностранном языке (английский язык) : автореф. дис. на соискание учен. степени док. пед. наук : спец. 13.00.02 «Методика преподавания иностранных языков» / Камаева Т. П.. – М., 1990. – 24 с.

Коломиец И. В. Методика проведения ролевой игры с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов при обучении профессионально направленному диалогическому общению (английский язык, неязыковой вуз) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Коломиец Ирина Владимировна. – К., 1992. – 252 с.

Роман С. В. Методика проведения занятий по практике английского языка с использованием учебно- профессиональных задач (І курс язык. педвуза) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Роман Светлана Владимировна. – К., 1982. – 230 с.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Ніна Костянтинівна Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3-7.

Щукин А. Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. Учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов / А. Н. Щукин. – М. : Издательство Икар, 2011. – 454 с.

Learning Through Discussion / Hill W. F., Rabow J., Charness M. A. and others. – 3rd edition. – Waveland Press Inc, 2000. – 70 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. В. Ярошенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.