DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.122446

Основні тенденції та етапи розвитку теорії підручника з іноземних мов

О. А. Палій

Анотація


У статті проведено комплексний аналіз основних тенденцій та етапів розвитку теорії підручника з іноземних мов в Україні та за кордоном. На основі вивчення досвіду теорії і практики створення підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів з’ясовано ступінь розробки досліджуваної проблеми у науково-методичній літературі, окреслено методологічний підхід до дослідження проблем створення підручників з іноземних мов.


Ключові слова


загальноосвітні навчальні заклади; підручник; німецька мова; друга іноземна мова.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бейлисон В. Г. Арсенал образования: характеристика, подготовка, конструирование учебных изданий / Валентин Григорьевич Бейлисон. – М.: Книга, 1986. – 286 с.

Березівська Л. Д. Про підходи до створення шкільних підручників / Л. Д. Березівська, К. Д. Ушин: ський // Підручник ХХІ століття: Науково:педаго: гічний журнал: Педагогічна преса, 2003. – № 1:4. – С. 107:110.

Беспалько В. П. Теория учебника: дидактический аспект / В. П. Беспалько – М.: Педагогика, 1988. – 160 с.

Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. / Инесса Львовна Бим. – М., 1977. – 120 с.

Бим И. Л. К проблеме оценивания современного учебника иностранного языка / И. Л. Бим, О. В. Афа:

насьева, О. А. Радченко // Иностр. языки в школе. – 1999. – №2. – С.13:17.

Бим И. Л. Некоторые исходные положения теории учебника иностранного языка / И. Л. Бим // Иностр. языки в школе. – 2000. – №3 – С. 5.

Бібік Н. М. Врахування пізнавальних інтересів учнів у підручникотворенні / Н. М. Бібік // Підручник ХХІ століття: Науково-педагогічний журнал: Педагогічна преса, 2003. – № 1:4. – С. 48:52.

Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой

межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немец: кому языку): дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Н. Ф. Бориско. – К., 2000. – 508 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий ре: дактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Зуев Д. Д. Школьный учебник / Дмитрий Дмитриевич Зуев. – М.: Педагогика, 1983. – 240 с.

Кодлюк Я. П. Аналіз і оцінювання шкільних підручників: дидактичний аспект / Я. П. Кодлюк // Підручник ХХІ століття: Науково-педагогічний журнал: Педагогічна преса, 2003. – №1:4. – С. 72:79.

Кодлюк Я. П Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960 : 2000 рр.) / Ярослава Петрівна Кодлюк. – К.: Наш-Час, 2006. – 367 с.

Плахотник В. М. Технологічність підручника як обов’язкова умова його ефективності / Василь Макарович Плахотник // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К.: Педагогічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 12:14.

Редько В. Г. На засадах єдиної концепції. Особливості побудови змісту шкільних підручників з іноземних мов [Текст] / В. Г. Редько // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006. – № 5. – С. 78:86.

Редько В. Г. Як забезпечити у навчанні іноземної мови ефективне функціонування системи: учитель – підручник – учень / В. Г. Редько // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – №4. – С. 62:67.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.

Шевченко С. М. Розвиток російських шкіл в УРСР (кінець 30:х:40:ві роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / С. М. Шевченко // Педагогічний дискурс. – 2013. – №15. – С. 747:753. – Режим доступу до журн.: http://www.google.com.ua/url

Якушев М. В. Научно обоснованные критерии анализа и оценки учебника иностранного языка / Максим Валерьевич Якушев // Иностр. языки в школе. – 2000. – №1. – С.16:33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. А. Палій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.