DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122467

Вправи для навчання учнів старших класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови реферативного перекладу

К. О. Шевелько

Анотація


Стаття присвячена питанню створення підсистеми вправ для навчання учнів старших класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови реферативного перекладу. Автор статті пропонує етапи навчання цього виду перекладу, а також розглядає варіанти груп і підгруп вправ з прикладами до кожного з них.

 


Ключові слова


реферативний переклад; етапи навчання; підсистема вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: учеб. пособие / Вейзе А. А. – М. : Высш. шк., 1985. – 127 с.

Гавриленко Н. Н. Концептуальные положения программы обучения профессионально ориентированному переводу [Электронный ресурс]. Режим доступа к документу – http://www.gavrilenko:nn.ru/didactics/ 40/

Заева Л. К. Обучение письменному реферированию общественно-политических текстов на старших курсах языкового ВУЗа (На материале английского языка) : автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. пед. наук. : 13.00.02 “Теория и методика преподавания иностранных языков” / Л.Л.Заева. – М., 1977. – 16с.

Китайгородская Г. А. Система коммуникативных упражнений / Г. А. Китайгородская // Интенсивное обучение языкам в высшей школе. – М. : Изд-во Моск. Ун:та, 1987. – С. 53–64.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. 2:-е изд., испр. – М. : Р. Валент, 2011. – 408 с.

Корж Т.М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Корж Тетяна Миколаївна. – Севастополь, 2008. – 256 с.

Нелюбин Л. Л. Переводоведческая лингводидактика. Учеб.-метод. пособие / Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Флинта: наука. – 2009. – 230 с.

Пасічник Т. Д. Методика навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу комерційних листів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Пасічник Тетяна Дмитрівна. – К., 2011. – 300 с.

Перевёрткина М. С. Методика обучения переводу английских фразовых глаголов студентов переводческого отделения (3 – 5 курсы) : автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. пед. наук : 13.00.02 “Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень общего и профессионального образо: вания)” / М. С. Перевёрткина. – СПб., 2010. – 26 с.

Попова Т. В. Методика обучения студентов неязыковых вузов письменному переводу научных текстов : автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. пед. наук : 13.00.02 “Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень профессионального образования)” / Т. В. Попова. – СПб., 2008. – 25 с.

Скляренко Н.К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов / Н. К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. – К. : КДПІІМ. – 1992. – С. 9–13.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с.

Шевелько К. О. Навчання перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Частина 2 / К. О. Шевелько, М. Л. Писанко // Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Вип. 4/ 2013. – К. : Ленвіт, 2013. – 64 с.

Шевелько К.О. Підсистема вправ для навчання анотаційного перекладу в старших класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови / К. О. Шевелько // Іноземні мови. – № 2. – 2014. – С. 21–28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 К. О. Шевелько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.