DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122468

Сучасний стан використання проектної методики у навчанні майбутніх філологів іншомовного монологічного мовлення

Ю. В. Коваленко, О. М. Устименко

Анотація


Стаття присвячена вивченню сучасного стану використання проектної методики у навчанні майбутніх філологів іноземних мов та монологічного мовлення. Розглядаються цілі навчання іншомовного монологічного мовлення студентів-філологів другого курсу. Аналізуються  навчальні програми та підручники для студентів другого курсу мовних спеціальностей. Описуються результати опитування викладачів і студентів.

 


Ключові слова


проектна методика; монологічне мовлення; майбутні філологи; цілі навчання монологічного мовлення; навчальні програми; підручники; опитування; анкета

Повний текст:

PDF

Посилання


Робоча навчальна програма курсу «Іноземна мова» (англійська) для студентів ІІ курсу напряму підготовки «Філологія», спеціальності 6.020303 «Мова і література» / І. А. Морякіна. – К. : КНЛУ, 2012. – 59 с.

Робоча навчальна програма курсу «Іноземна мова» (англійська) для студентів ІІ курсу напряму підготовки 0305 «Філологія», спеціальності 6.030502 «Романські, германські мови та літератури». – Луцьк : ВНУ ім. Л.Українки, 2012. – 28 с.

Робоча навчальна програма курсу «Іноземна мова» (англійська) для студентів ІІ курсу напряму підготовки 0305 «Філологія», спеціальності 6.030500 «Мова і література» (англійська) / С. А. Аліфанова. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 80 с.

Робоча навчальна програма курсу «Практика усного і писемного мовлення» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія», спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література» (англійська). – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2011. – 56 с.

Basic teaching materials for the translators/interpreters’ department for “English as the first foreign language” for the second year students (major 6.020303 “Philology” / “Translation”) / V. V. Ginda, S. Y. Semeniy, S. M. Gizhevska, Y. A. Yurko, Y. O. Popovich. – Kyiv : KNLU, 2011. – 38 p.

СПИСОК ПРОАНАЛІЗОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Англійська мова для перекладачів і філологів. 2 курс : підруч. для студентів вузів / [Возна М. О., Гапонів А. Б., Васильченко О. Ю., Хоменко Н. С.]. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 344 с.

Бичкова Н. І. Англійська мова. Комунікативний курс : підруч. для студ. ф-тів інозем. мов вищ. навч. закл. / Н. І. Бичкова. – К. : Либідь, 2004. – 325 с.

Кузьмінська Л. С. Практичний курс англійської мови: посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів ІІ курсу факультетів іноземних мов інститутів та університетів (вид:во 2: ге) / Л. С. Кузьмінська, І. М. Таран. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – 256 с.

Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів / [Березос В. В., Гіжевська С. М., Мартинюк О. С. та ін.]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 289 с.

Практический курс английского языка. 2 курс : учеб. для студентов вузов / [Селянина Н. И., Куценко А. В. и др.]; под ред. В. А. Аракина. – [7-е изд, доп. и испр.]. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 516 с.

A practical guide to learning English : посібник з англ. мови (англ. та укр. мовами) для студ. ІІ курсу факультету перекладачів / [Аксьонова Н. О., Воскрес А. А., Гіжевська С. М. та ін.]; за ред. Н.І. Аненко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 290 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Ю. В. Коваленко, О. М. Устименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.