Кейс-метод як сучасна технологія формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови

Автор(и)

  • О. В. Ярошенко Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122479

Ключові слова:

кейс-метод, кейс, критерії добору навчальних матеріалів, дискусія, сінквейн

Анотація

У статті представлено короткий опис кейс-методу як сучасної технології навчання, обґрунтовано доцільність його використання на практичних заняттях з англійської мови, описано критерії добору навчальних матеріалів для кейсів, запропоновано алгоритм роботи з кейсом. Наведено приклади кейсів з окремих тем.

 

Посилання

Алексеева Л. Е. Методика обучения профессионально ориентированному иностранному языку. Курс лекций : Методическое пособие / Л. Е. Алексеева. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 136 с.

Бігич О. Б. Сінквейн як прийом формування іншомовної комунікативної компетентності / О. Б. Бігич // Найновите постижения на европейската наука – 2012 : Материали за VІІІ международна научна практична конференция. – Том 11. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД:БГ» ООД, 2012. – С. 51-53.

Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку) : дис. … докт. пед. наук : 13.00.02 / Бориско Наталия Федоровна. – К., 2000. –

с.

Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ, 2013. – 227 с.

Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – 237 с.

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностанным языкам: лингводидактика и методика : [учеб. пособие для студ. лингв. и филол. фак. высш. учеб. заведении] / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Академия, 2004. – 336 с. – (Высшее профессиональное образо: вание: иностранные языки).

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. редактор укр. видання С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Маслыко Е. А. Совершенствование межпредметных связей в системе методической подготовки учителя иностранного языка / Е. А. Маслыко // Совершенствование языковой и методической подготовки учителя иностранных языков : Межвуз. сб. науч. тр. – Нижн. Новгород: НГПИИЯ, 1990. – С. 83-93.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і

практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б. Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг.. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Ситуационный анализ или Анатомия Кейс-метода / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю. П. – К.: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Сімкова Ірина Олегівна. – К., 2010. – 303 с.

Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин – Л. : Русский язык, 1981. – 248 с.

Щукин А. Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке : Учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов / А. Н. Щукин. – М. : Издательство Икар, 2011. – 454 с.

Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання і виховання учнів / В. В. Ягоднікова // Інтерактивні вправи та ігри. – Харків : Вид. група «Основа», 2011. – 144 с.

Ярошенко О. В. Майбутній викладач англійської мови в процесі формування компетентності в діало: гічному мовленні / О. В. Ярошенко // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень : [колективна монографія] / за заг. і наук. ред. докт. пед. наук, проф. Бігич О. Б. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 33:44.

Booth D. I’ve Got Something to Say: How student voices inform our teaching / D. Booth. – Pembroke Publishers Limited, 2013. – 144 p.

Byrd J. Jr. Guidebook for Student:Centered Classroom Discussions / J. Byrd, Jr. – Interactivity Foundation, 2008. – 131 p.

Farrell T. S. Ch. Teaching Reading to English Language Learners / T. S. Ch. Farrell. – Corwin Press, 2008. – 107 p.

Goldblatt P. F. Cases for Teacher Development / P. F. Goldblatt, D. Smith. – SAGE Corporations, Inc., 2005. – 280 p.

Huckin T. N. Achieving professional communicative relevance in a ‘generalised’ ESP classroom / T. N. Huckin // ESP in the Classroom: Practice and Evaluation. ELT Document. – №128. – P. 29:35.

Jordan R. R. English for Academic Purposes: A guide and resource book for teachers / R. R. Jordan. – Cambridge University Press, 2012. – 404 p.

Kleinfeld J. The Case Method in Teacher Education: Alaskan Models. ERIC Digest [Електронний ресурс] / Judith Kleinfeld // ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. – Charleston, WV. – 1990. – Режим доступу: http://ericae.net/db/digs/ ed321965.htm

Learning Through Discussion / Hill W. F., Rabow J., Charness M. A. and others. – 3rd edition. – Waveland Press Inc, 2000. – 70 p.

Risko V. J. Videodisc:based case methodology: A design for enhancing preservice teachers’ problem:solving abilities / V. J. Risko // Yearbook of American Reading Forum. – Logan : Utah State University Press, 1991. – P. 121:137.

Wallace M. J. Training Foreign Language Teachers / M. J. Wallace. – Cambridge University Press, 2001. – 180 p.

Wynn M. J. Creative Teaching Strategies: A Resource Book for K:8 [Teaching Method Series] / Marjorie J. Wynn. – Delmar Publisher, 1996. – 485 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-26

Номер

Розділ

Наукові статті