DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122486

Контроль у навчанні іноземної мови учнів початкової школи в аспекті підручникотворення

О. О. Коломінова

Анотація


У статті досліджуються концептуальні засади забезпечення підручником контролю та оцінювання результатів навчання іноземної мови учнів початкових класів. Уточнюються провідні психолого-дидактичні завдання початкової мовної освіти і відповідні загальнонавчальні вміння та універсальні навчальні дії молодших школярів. Обґрунтовується доцільність та ефективність видів, форм і засобів організації контролю на уроці, його функції. Визначаються основні характеристики системи змістових оцінок молодших школярів. Пропонуються методичні рекомендації щодо упровадження тестової методики контролю навчальних досягнень учнів з англійської мови і використання Дитячого портфеля як інструмента їх рефлексії, самоконтролю і самооцінювання.


Ключові слова


контроль та оцінювання в початковій школі; система поліфункціонального контролю; об’єкти контролю; навчальні досягнення; англомовна комунікативна компетенція; підручникотворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Амонашвили Ш.А. Единство цели / Шалва Александрович Амонашвили. – М. : Просвещение, 1987. – 162 с.

Биболетова М. З. Книга для учителя к учебнику английского языка для начальной школы “Enjoy English 1” /

М. З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Е. А. Ленская. – Обнинск: Титул, 2005. – 80 с.

Биболетова М. З. Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов по англий-скому языку в начальной школе / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева // Иностр. языки в школе. – М. – 2010. – № 10. – С. 6-11.

Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроках іноземної мови / Оксана Борисівна Бігич: монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – 138 с.

Бим И.Л. Методика обучения иностранным язы-кам как наука и теория школьного учебника / Инесса Львовна Бим. – М. : Русский язык, 1977. – 288 с.

Гальскова Н.Д. Новые технологии обучения в контексте современной концепции образования в области иностранных языков / Наталья Дмитриевна Гальскова // Иностр. языки в школе. – 2009. – № 1. – С. 9-15.

Горлова Н.А. Оценка качества и эффективности УМК по иностранным языкам / Н.А.Горлова // Иностр. языки в школе. – 2005. – № 8. – С.19-27.

Дмитренко О. Цілеспрямовано й об’єктивно-тестова система контролю на уроках англійської мови в початкових класах / Олена Дмитренко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 2. – С. 70-78.

Калініна Л. Концепція навчання англійської мови в загальноосвітній початковій школі за навчально-методичним комплексом “Have Fun” / Л. Калініна, І. Самойлюкевич // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 24-29.

Коломінова О. Організація підсумкового контролю навчальних досягнень учнів з англійської мови у початковій школі / О. Коломінова, С.Роман // Іноземні мови. – 2011. – № 3. – С.38' 47.

Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку /Ангелина Викторовна Конышева. – СПб : КАРО, 2004. – 135 с.

Мазунова Л. К. Учебник как компонент системы “Учитель – ученик – учебник” / Л. К. Мазунова // Иностр. языки в школе. – 2010. – № 2. С. 11-15.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2012'2013 навчальному році // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С.2-8.

Мильруд Р. П. Обеспечение качества обучения иностранным языкам/ Р. П. Мильруд, И. Р. Максимова // Иностр. языки в школе. – 2011. – № 6. – С. 29-32.

Нижник Н. Н. Особенности организации тестирования в начальной школе (английский язык) / Н. Н. Нижник // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх навчальних закладах: мова, література: матеріали Міжнар. наук. конф., 14-15 квітня 2011 р. – Горлівка: Вид. ГДПІІМ. – 2011. – 4.2. – 340 с.

Никитенко З. Н. Европейский языковой портфель для начальной школы / Зинаида Николаевна Никитенко // Иностр. языки в школе. – 2008. – № 5. – С. 8-14.

Никитенко З. Н. Формирование универсальных учебных действий – приоритет начального иноязычного образования / Зинаида Николаевна Никитенко // Иностр. языки в школе. – 2010. – № 6. – С. 2-9.

Никитенко З. Н. Школьное образование в Европе: современные тенденции языковой политики / Зинаида Николаевна Никитенко // Иностр. языки в школе. – 2010. – № 2. – С. 2-10.

Никитенко З. Н. Книга для учителя к учебнику английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений / З.Н.Никитенко, Е.И.Негневицкая. – М. : Просвещение, 2001. – 111 с.

Петращук О. П. Автеничність як ознака комунікативного тестування в середніх навчальних закладах / Олена Петрівна Петращук // Іноземні мови. – 1997. – № 4. – С.3-5.

Редько В. Якими бути підручникам з іноземної мови для початкової школи? / В.Редько // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С.14-17.

Роман С. В. Методична підготовка студентів до реалізації дослідної діяльності вчителя іноземної мови в початковій школі / С.В.Роман // Іноземні мови. – 2007. – № 3. – С.23-29.

Роман С. В. Навчально-методичний комплекс “Wonderland”: Книжка для вчителя. – 3-е вид., допов. / С. В. Роман, Г. С. Чекаль, О. О. Коломінова. – К. : Ленвіт, 2000. – 208 с.

Ростоцька М. Концепція підручників з англійської мови для учнів 1-4 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови / М. Ростоцька, О. Карпюк // Іноземні мови в су' часній школі. – 2012. – № 1. – С.20-23.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. Підручник для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. – 368 с.

Cambridge Young Learners English Tests. Handbook. Starters Movers Flyers. Updated for 2007 tests. – Cambridge: University of Cambridge ESOL Examinations. – 2006. – 62p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.cambridgeesol.org/exams/young'learners/ yle.html

European Reference document for languages of education: ERDLE. Council of Europe, 2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.coe.int/lang

Linse C. The Children’s Response : TPR and Beyond / Linse Caroline // English Teaching Forum. – 2005. – № 43 / 1 – P. 8-11.

McKay P. Assessing Young Language Learners / Penny Mc Kay. – Cambridge: Cambridge University Press. – 2006. – 388 pp.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. О. Коломінова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.