DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122489

Система вправ для навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту

Я. О. Дьячкова

Анотація


У статті окреслено проблему розробки системи вправ для навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту. Визначено поняття «система вправ» для відповідного навчання. Розглянуто класифікацію вправ, що входять в систему. Названо етапи формування вмінь професійно спрямованого англомовного говоріння. Виокремлено вимоги до системи вправ і визначено роль веб-квесту у процесі вправляння на кожному етапі навчання. Обґрунтовано ефективність системи вправ з урахуванням визначених вимог.

 


Ключові слова


професійно спрямоване англомовне говоріння; веб-квест; професійно спрямований діалог-дискусія; професійно спрямований монолог-переконання; майбутні правознавці

Повний текст:

PDF

Посилання


Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею : дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Елла Георгіївна Арванітопуло. – К., 2006. – 289 с.

Дацків О. П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації : дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Ольга Павлівна Дацків. – К., 2011. – 321 с.

Колесниковa И. Л., Долгинa О. A. Aнглорусский терминологический спрaвочник по методике пре подaвaния инострaнных языков. – СПб: Издво «РусскоБaлтийский информaционный центр «БЛИЦ», «Cambridge University Press», 2001. – 224 с.

Купрієвич О. А. Концепція підручника для студентів-правників // Проблеми семантики слова, реченя і тексту. – К., 2003. – Вип. 9 – С. 190 – 193.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : [навч.метод. посіб.] / С. О. Сисоєва, Т. Є. Крис топчук . – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 460 с.

Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи / Скалкин В. Л. – М. : Русский язык, 1981. – 248 с.

Чірвa І. В. Методикa нaвчaння мaйбутніх інженерів- прогрaмістів aнглійського діaлогічного мовлення з використaнням комп’ютерних прогрaм : дис. … к.пед.н.: 13.00.02 / Іннa Володимирівнa Чірвa. – Київ, 2008. – 207 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Я. О. Дьячкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.