DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122490

Система вправ для навчання майбутніх філологів двостороннього синхронного перекладу

А. С. Ольховська

Анотація


У статті представлено систему вправ для навчання майбутніх філологів двостороннього синхронного перекладу, що складається із трьох підсистем: підготовчі вправи, вправи для формування навичок і вправи для формування умінь. Наведено приклади вправ.

 


Ключові слова


синхронний переклад; система вправ; підготовчі вправи; вправи для формування навичок; вправи для формування умінь

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеева И. С. Введение в переводоведение : [учеб. пособие для студ. филол. и лингв. факультетов высш. учеб. заведений] / Алексеева И. С. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Академия, 2006. – 352 с.

Алексеева С. И. Устный перевод. Немецкий язык. Курс для начинающих / Алексеева С. И. – СПб. : Союз, 2002. – 320 с.

Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника / Бим И. Л. – М. : Русский Язык, 1977. – 288 с.

Виссон Л. Практикум по синхронному переводу с русского языка на английский (с аудиоприложением) / Виссон Л. – М. : Р. Валент, 2002. – 200 с.

Ганічева Т. В. Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання: германські мови” / Т. В. Ганічева. – К., 2008. – 24 с.

Ганічева Т. В. Обґрунтування системи вправ для формування у майбутніх філологів компетенції в усному двосторонньому перекладі / Т. В. Ганічева // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2007. – Вип. 13. – С. 90–96.

Гоман Ю. В. Методика обучения синхронной переводческой деятельности студентов старших курсов языковых вузов : На материале английского языка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Гоман Юлия Вален%тиновна. – Санкт-Петербург, 2002. – 278 с.

Илюхин В. М. Стратегии в синхронном переводе (на материале англо-русской и русско-английской комбинации перевода) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Илюхин Владимир Михайлович. – Москва, 2001. – 206 с.

Кириченко Т. Г. Методичні передумови формування усної перекладацької компетенції з використанням інформаційних технологій / Т. Г. Кириченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 17. – С. 12–19.

Кириченко Т. Г. Тексти для навчання синхронної перекладацької діяльності: лінгвістичні особливості та критерії відбору / Т. Г. Кириченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 18. – С. 24–31.

Кіщенко Ю. Головні особливості синхронного перекладу / Ю. Кіщенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – 2010. – Вип. 89 (1). – С. 70–73.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : [учеб. пособие] / Комиссаров В. Н. – М. : ЭТС, 2004. – 424 с.

Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания : [учебное пособие для студ. перевод. факультетов высш. учеб заведений] / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання (+2 компактдиска) : [навч. посібник] / Максімов С. Є. – К. : Ленвіт, 2007. – 416 с.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник для студентів вузів] / [Ніколаєва С. Ю., Бігич О. Б., Бражник Н. О. та ін.] ; під ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.

Мирам Г. Э. Курс синхронного перевода (англо-русская языковая пара) / Мирам Г. Э., Иванова С. В., Амплеев П. В. – Киев : Ника-Центр, 2007. – 341 с.

Психологічний словник / [за ред. В. І. Войтка]. – К. : Вища школа, 1982. – С. 98.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : [в 2 т.] / Рубинштейн С. Л. – М. : Педагогика, 1989. – Т. 1. – 485 с.; Т. 2. – 322 с.

Скалкін В. Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення / Скалкін В. Л. – К. : Радянська школа, 1978. – 128 с.

Скляренко Н. К. Навчання граматичного матеріалу /

Н. К. Скляренко // Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К. : Ленвіт, 1999. – С. 72–92.

Соколова В. В. Система вправ для формування усної англомовної перекладацької компетенції майбутніх філологів /

В. В. Соколова // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : IV Всеукр. наук. конф. 19-20 квіт. 2007 р. : тези доповідей. – Харків, 2007. – С. 125-126.

Чернов Г. В. Основы синхронного перевода : [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Чернов Г. В. – М. : Высшая школа, 1987. – 256 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу : [підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад»] / Черноватий Л. М. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с.

Черноватий Л. М. Проблема типології вправ для навчання фахового перекладу / Л. М. Черноватий // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : IV Всеукр. наук. конф. 19-20 квіт. 2007 р. : тези доповідей. – Харків, 2007. – С. 147-149.

Черноватий Л. М. Проблематика досліджень у галузі методики навчання перекладу як спеціальності / Л. М. Черноватий // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2004. – № 635. – С. 192–197.

Черноватий Л. М. Типологія вправ для формування навичок усного перекладу / Л. М. Черноватий, Т. В. Ганічева // Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу : Міжнар. науково-методичний семінар, 16-17 лютого 2007 р. : тези доп. – Горлівка, 2007. – Вип. 6. – С. 150–158.

Швачко С. О. Проблеми синхронного перекладу : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Швачко С. О. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 112 с.

Ширяев А. Ф. Синхронный перевод: деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода / Ширяев А. Ф. – М. : Воен.-издат, 1979. – 183 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 А. С. Ольховська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.