Моделювання процесу навчання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови

Автор(и)

  • Л. В. Курило Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i4.122498

Ключові слова:

модель навчання, цикл навчання, практична дисципліна, наукове писемне мовлення, майбутні викладачі англійської мови

Анотація

У статті досліджується питання створення моделі навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення. Представлено основні характеристики моделі, а також проаналізовано фактори, що обумовлюють реалізацію моделі: об’єкт вивчення, ступінь навчання, навчальна дисципліна, в межах якої побудовано модель, реалізація розробленої моделі у кредитно-модульній системі навчання, норми часу організації навчального процесу. Модель навчання узгоджено із закономірностями розвитку навчальної автономії у студентів магістратури. Також розглянуто функціонування методики навчання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення у межах запропонованої моделі на основі виділених циклів навчання та обґрунтованої кількості годин, що відводяться на аудиторну і позааудиторну роботу. 

Посилання

Азимов Э. Г. Словарь методических терминов : теория и практика преподавания языков / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб : “Златоуст”, 1999. – 472 с.

Васильєва Е. В. Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Васильєва Ельза В’ячеславівна. – К., 2005. – 164 с.

Концепція організації підготовки магістрів в Україні / Наказ Міністерства освіти і науки України № 99 від 10.02.2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа : http:// osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6670/print/

Корж Т.М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Корж Тетяна Миколаївна. – Севастополь, 2008. – 256 с.

Курило Л. В. Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення / Л.В.Курило // Іноземні мови. – №1. – 2013. – С.28-33.

Курило Л. В. Мета і зміст навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення / Л.В. Курило // Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 21. – С. 47-55.

Курило Л. В. Организация обучения будущих преподавателей английского языка профессионально ориентированной научной письменной речи / Л. В. Курило // Вестник МГОУ. Серия “Педагогика”. – 2014. – №1. – М. : Издательство МГОУ. – С. 52-57.

План навчального процесу на 2012 / 2013 навчальний рік [Напрям підготовки 6.020303 “Філо: логія” / “Мова та література” – дві іноземні мови]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2012. – 8 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи наукового письма іноземною (англійською) мовою” для студентів освітньо:кваліфікаційного рівня “Магістр” [спец. 8.02030302 – “Мова і література”] / [уклад. Т. Д. Чхетіані]. – Київ, 2012.

/ Київський національний лінгвістичний університет. – 15 с.

Свиридюк В. П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Свиридюк Віра Петрівна. – К., 2007. – 194 с.

Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Синекоп Оксана Степанівна. – К., 2010. – 370 с.

Тарнопольський О.Б. Writing Academically: A Coursebook for Teaching Academic Writing in English to Students of Linguistic Tertiary Educational Institutions: Посібник / О. Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, М.В. Рудакова. – К.: Фірма “Інкос”, 2006. – 228 с.

Hamp:Lyons L. Study Writing: A course in writing skills for academic purposes (second edition) / Liz Hamp:Lyons, Ben Heasley. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 214 p.

Lowes R. Helping students to learn : a guide to learner autonomy / R. Lowers, F. Target [Series editor : Paul Seligson]. – London : Richmond Publishing, 1998. – 96 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-30

Номер

Розділ

Наукові статті