Критерії відбору країнознавчих текстів для формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні

Автор(и)

  • Н. В. Осадча Чернігівський національний педагогічний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122507

Ключові слова:

лінгвосоціокультурна компетентність, країнознавчий текст, критерії відбору, країнознавство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей відбору країнознавчих текстів для формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в читанні на уроках країнознавства в руслі сучасних тенденцій у галузі профільної освіти. В результаті дослідження були виокремлені якісні критерії змісту: автентичність, тематичність, лінгвосоціокультурна та країнознавча цінність, інформативність, естетична привабливість; мовні критерії: лексична, граматична та стилістична складність та кількісний критерій: адекватність обсягу текстового матеріалу, що створюють теоретичне підґрунтя для        організації навчання читання з метою формування лінгвосоціокультурної компетентності у старшокласників на уроках країнознавства в профільній школі.                                 

Посилання

Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Бирюк Ольга Василівна. – К., 2005. – 196 с.

Бориско Н. Ф. Концепция учебно:методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (На материале интенсивного обучения) / Н. Ф. Бориско: Киев. гос. лингв. ун: т. – К., 1999. – 268 c.

Голованчук Л. П. Навчання учнів основної загально: освітньої школи культурно-країнознавчої компетен: ції на уроках англійської мови : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. П. Голованчук. – К., 2003. – 340 с.

Елухина Н. В. Какими должны быть тексты для чтения и тексты для аудирования? / Елухина Н. В., Мусницкая Е. В. // Иностранные языки в школе. – 1978. – № 3. – С. 28–39.

Кузьменков Ю. Английский язык для межкультурного общения / Кузьменковы Ю. и А.– М. : Издательство Московского университета, 2013. – 276 с.

Новохатько Л. Г. Відбір текстів художньої літератури для формування німецькомовної компетенції в читанні у майбутніх філологів / Л.Г. Новохатько // Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – Вип. 12. – С. 70–78.

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика преподавания языков) / [сост. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин]. – М. : Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

Носонович Е.В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Носонович Е.В. // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 6–12.

Смелякова Л. П. Художественный текст в обучении иностранным языкам в языковом вузе (Теория и практика отбора) : монография / Л. П. Смелякова. – СПб. : Образование, 1992. – 142 с.

Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс : [пособие для студентов пед: вузов и учителей] /Елена Николаевна Соловова. – М.: АСТ, Астрель, 2008. – 239 с.

Топалова В.Н. Формирование социокультурной компетенции студентов технического вуза (на материале английского языка) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02/ Топалова Виктория Николаевна. – К., 1998. –168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-28

Номер

Розділ

Наукові статті