Використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання читання майбутніх учителів англійської мови

Автор(и)

  • А. С. Драч Запорізький національний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122513

Ключові слова:

навчальна комп’ютерна програма, читання художніх текстів, динамічні види наочності, навчальна функція інтерфейсу

Анотація

У статті охарактеризовано вітчизняний і світовий досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме комп’ютерних програм для навчання різних видів мовленнєвої діяльності, визначено критерії якості цих програм та зроблено аналіз співвідносно цим критеріям. Встановлено, що у кількісному співвідношенні домінують комп’ютерні програми для навчання говоріння та письма, програми для навчання аудіювання і читання привертають увагу сучасних методистів значно менше. Виявлено, що навчальні комп’ютерні програми для читання виходять із специфіки електронного тексту. Розглянуто особливості, переваги й недоліки використання комп’ютерних програм для навчання майбутніх учителів англійської мови читання художніх текстів.                  

Посилання

Асоянц П. Г. До проблеми професійного англомовного письма з комп’ютерною підтримкою / П. Г. Асоянц, О. С. Синекоп // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Вид:во “ЕКМО”, 2008. – Вип. 4. – С. 20–27.

Багаева С. Н. Организация мониторинга качества знаний старшеклассников в процессе использования инфокоммуникационных технологий в общеобразовательной школе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Багаева Светлана Николаевна. – Карачаевск, 2006. – 186 с.

Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика / Марина Анатольевна Бовтенко. – М.: Флинта, 2004. – 180 с.

Глазунов М. С. Навчальна комп’ютерна програма Quizmaker як електронний засіб формування у студентів компетентності в англомовному письмі / М. С. Глазунов // Вісник Київського національ: ного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 23. – К., 2014. С.139– 146.

Голубева Т. И. Применение информационных технологий в обучении иностранному языку: Учебное пособие [Електронний ресурс] / Т. И. Голубева,

С. О. Репина. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 167 с. – Режим доступу: http://window.edu.ru/ window_catalog/files/r19132/metod519.pdf.

Зайцева Е. В. Принципы доступности и коммуникативной направленности обучения студентов в условиях применения инфокоммуникационных технологий: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Зайцева Елена Владимировна. – Ставрополь, 2004. – 168 с.

Каменський О. І. Методика формування англомовної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп’ютерних технологій: автореф.

дис. … канд.. пед.. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання іноземних мов : германські мови” / О. І. Каменський. – Одеса, 2009. – 21 с.

Коробейнікова Т. І. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. … канд.. пед.. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання іноземних мов : германські мови” / Т. І. Коробейнікова – Київ, 2013. – 23 с.

Лаутербах Р., Фрей К. Программное обеспечение процесса обучения // Перспективы. Вопросы образования. 1988. № 3. – С. 70–79.

Москалець О. О. Навчання студентів:філологів письма англійською мовою з використанням комп’ютерних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Москалець Олена Олександрівна – К., 2009. – 274 с.

Погорелова Л. Н. Создание текста в компьютерной среде: автореф. дисс. … канд. філолог. наук: 13.00.02 / Л. Н. Погорелова. – М., 1993. – 24 с.

Радецька С. В. Методика навчання майбутніх економістів професійно спрямованого читання англійською мовою з використанням комп’ютера: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Радецька Світлана Валеріївна. – К., 2005. – 265 с.

Руснак Д. А. Формування граматичної компетенції у майбутніх викладачів французької мови з комп’ютерною підтримкою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Руснак Діана Андріївна. – К., 2009. – 354 с.

Сарана Т. П. Компьютерные программы в самообучении иностранному языку на отделениях заочного обучения: английский язык, лингвистический

вуз: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сарана Татьяна Петровна. – М., 2003. – 203 с.

Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання іноземних мов : германські мови” / О. С. Синекоп. – К., 2011. – 23 с.

Соломко З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання іноземних мов : германські мови” / З.К. Соломко. – К., 2014. – 23 с.

Титова С. В. Теоретические основы компьютерно: информационной модели обучения иностранным языкам: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / Титова Светлана Владимировна. – М., 2004. – 512 с.

Чекаль Г. С. Використання текстового процесора для створення комп’ютерних вправ у навчанні іноземних мов / Г. С. Чекаль, П. Г. Асоянц, Т. І. Коваль // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – № 8. – С. 124–127.

Чірва І. В. Методика навчання майбутніх інженерів:програмістів англійського діалогічного мовлення з використанням комп’ютерних програм: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання: германські мови” / І. В. Чірва. – К, 2008. – 21 с.

Шевченко С. І. Формування комунікативної компетенції в читанні англійською мовою із застосуванням комп’ютерних технологій у вищих навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Шевченко Світлана Іванівна. – К., 2005. – 343 с.

Юрченко М. Г. Явище гіпертексту і порівняння його з друкованими засобами масової інформації / М. Г. Юрченко // Проблеми семантики, слова, речення і тексту. – К. : КДЛУ, 2000. – Вип. 4. – С. 172–175.

Chapel C. A. Computer Applications in Second Language Acquisition. Foundations for teaching, testing and research / Chapel C. A. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 215 p.

Dudeney G. The Internet and the Language Classroom / Dudeney G. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 181 p.

Eastment D. The Internet and ELT / Eastment D. – Oxford: Summertown Publishing, 1999. – 59 р.

Fara V. Email as a Tool for Learning and Practicing English / V. Fara // Contradictions and Balances. ESP. Conference Proceedings. 5 and 6 March 1999. – The British Council, 1999. – p. 113–122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-28

Номер

Розділ

Наукові статті