DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122523

Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів

В. Д. Ігнатенко

Анотація


У статті представлена система вправ для навчання майбутніх перекладачів анотативного і реферативного видів письмового перекладу науково-технічних текстів на основі статей аграрного профілю, окреслено поняття системи вправ, вимоги до неї та її складові у рамках методики навчання перекладу, проаналізовано наукові дослідження з проблеми              розроблення системи вправ для навчання письмового перекладу, виділено й описано етапи навчання, запропоновано відповідні групи і підгрупи вправ, наведено приклади вправ. 


Ключові слова


анотативний/реферативний переклад; науково-технічні тексти; етапи навчання; система вправ; група вправ; підгрупа вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

Аксенова Е. Е. Обучение письменному переводу филологических текстов с английского языка на русский: дис. … канд. пед. наук.: 13.00.02 / Аксенова Елена Евгеньевна. – М., 2006. – 200 с.

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С .Алексеева. – СПб. : Союз, 2004. – 288 с.

Бархударов Л. С. Процесс перевода с лингвистической точки зрения / Л. С. Бархударов // Лингвистика и методика в высшей школе. – Вып. IV. – М., 1967. – С. 23-32.

Бориско Н. Ф. Концепция учебно:методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография / Н.Ф. Бориско. – К.: Изд. центр КГПУ, 1999. – 268 с.

Гавриленко Н. Н. Обучение переводу в сфере профессиональной коммуникации : монография / Н.Н. Гавриленко. – М.: РУДН, 2008. 175 с.

Кавицька Т. І. Формування у студентів мовних спеціальностей текстотворчої компетентності у письмовому перекладі з англійської мови на українську: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ка: вицька Тамара Іванівна. – К., 2013. – 263 с.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2004. – 424 с.

Королькова С. А. Текстологическая модель обучения письменному переводу студентов языковых вузов (на материале французского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Королькова Светлана Азадовна. – Волгоград, 2006. – 198 с.

Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.

Львовская З. Д. Теоретические проблемы перевода / З. Д. Львовская. – М. : URSS, 2007. – 220 с.

Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Майєр Наталія Василівна. – К., 2010. – 286 с.

Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. „Иностр. яз.” / Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев. – М. : Просвещение, 1990. – 224 с.

Новиков А. И. Реферативный перевод научно-технических текстов/ А. И. Новиков, Н. М. Нестерова. М. : Ин-т языкознания АН СССР, 1991. – 148 с.

Пасічник Т. Д. Методика навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу комерційних листів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» / Т. Д. Пасічник. – К., 2011. – 22 с.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Рус. яз., 1989. – 276 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад»/ Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 В. Д. Ігнатенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.