Вправи для індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем

Автор(и)

  • Ю. В. Павловська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122538

Ключові слова:

індивідуалізація навчання англійської мови, навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення, система вправ

Анотація

У статті розглядається проблема створення системи вправ для індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення. Проводиться огляд основних досліджень із зазначеної тематики, визначається актуальність обраної теми. Описуються основні принципи для розробки системи вправ, а також обґрунтовується типологія вправ з огляду на індивідуалізований характер навчання за визначеною методикою. Аналізуються складові системи вправ, виокремлюються групи та підгрупи вправ для розвитку компетентності студентів у професійно орієнтованому писемному мовленні. Теоретичні положення статті супроводжуються наочними прикладами.                                                

Посилання

Городнича Л. В. Диференційоване навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення з використанням комп’ютера : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Лариса Віталіївна Городнича. – К., 2009. – 252 с.

Жуковський В. М. Індивідуалізація навчання техніки читання учнів 5-6 класів середньої школи: метод. рекомендації / В. М. Жуковський. – Рівне: РДПІ, 1991. – 51 с.

Каменєва Т. М. Методика навчання майбутніх менеджерів ділового писемного спілкування англійською мовою з використанням електронного підручника : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Тетяна Миколаївна Каменєва. – К., 2009. – 256 с.

Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема / А. А. Кирсанов. – Казань: КПУ, 1982. – 224 с.

Лисийчук Т. П. Индивидуализация процесса обучения чтению на первом этапе неязыкового педаго: гического ВУЗа (на материале английского языка): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Тамара Панфиловна Лисийчук. – К., 1992. – 15 с.

Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталія Василівна Майєр. – К., 2011. – 286 с.

Метьолкіна О. Б. Індивідуалізація навчання аудіювання учнів І класу середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Оксана Борисівна Метьолкіна. – К., 1996. – 272 с.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку: учеб. пособие для студентов пед. институтов по спец. „Иностр. язык” / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.

Москалець О. О. Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням комп’ютерних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Олена Олександрівна Москалець. – К., 2009. – 274 с.

Николаева С. Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: монография / С.Ю.Никола: ева. – К. : Вища школа, 1987. – 139 с.

Николаева С. Ю. Подход к проблеме упражнений с позиции теории индивидуализации обучения / С. Ю. Николаева // Иностранные языки в школе. – 1987. – №5. – с. 37:40.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М.: Русский Язык, 1989. – 276 с.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – №3. – с. 3:7.

Скуратівська Г. С. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Галина Степанівна Скуратівська – К., 2002. – 197 с.

Соловьева Н. Д. Индивидуализированное обучение устной иноязычной монологической речи по специальности в неязыковом ВУЗе (ІІ этап, английский язык): автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталья Дмитриевна Соловьева. – К., 1990. – 17 с.

Сосяк М. Н. Методика реализации индивидуального подхода к студентам в процессе обучения английской диалогической речи на начальном этапе неязыкового ВУЗа : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Мирослава Николаевна Сосяк. – К., 1989. – 26 с.

Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 288 с.

Труханова Т. И. Индивидуализация обучения профессионально ориентированному чтению на английском языке студентов техникумов и колледжей экономического профиля: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Татьяна Ивановна Труханова. – К., 2001. – 218 с.

Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: учеб. пособие / С.Ф.Шати: лов. – [2:е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1986. – 223 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-24

Номер

Розділ

Наукові статті