DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122555

Навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов

Г. І. Подосиннікова, О. В. Рубан

Анотація


Статтю присвячено проблематиці навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов: визначено метод проектів як інтерактивну технологію навчання іноземних мов, розглянуто методичний потенціал методу проектів у навчанні переглядового читання на матеріалі англомовної преси, презентовано етапи навчання переглядового читання з використанням методу проектів, описано модель комплексу вправ для навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси в 10 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов, запропоновані приклади відповідних вправ.                                                                                                 


Ключові слова


компетентність у читанні; переглядове читання; метод проектів, інформаційний проект; англомовна преса; автентичний публіцистичний текст; старший ступінь навчання; школа з поглибленим вивченням іноземних мов

Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб. : Златоуст, 1999. – 472 с.

Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею: автореф. дис … канд. пед. наук : спец. 13.00.02. / Е. Г. Арванітопуло. — К., 2006. — 22 с.

Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя / Наталья Дмитриевна Гальскова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.

Гапонова С. В. Комплекси вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні інформаційних газетних статей / С. В. Гапонова // Іноземні мови. – 2008. – № 1. – С. 3/7.

Гапонова С. В. Психологічні аспекти побудови підсистеми вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні газетних інформаційних статей / С. В. Гапонова // Іноземні мови. – 2007. – № 4. – С. 10/15.

Коряковцева Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам : продуктивные образовательные технологи / Наталья Федоровна Коряковцева. – М.: Академия, 2010. – 188 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / [О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.] ; за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров] ; под ред Е. С. Полат. – М.: Академия, 1999. – 270 с.

Подосиннікова Г. І. Методична харак/ теристика інтерактивного навчання іноземних мов // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 3. – С. 196/208.

Смирнова Л. Н. Оптимизация процесса обучения просмотровому чтению учащихся старших классов гимназии: автореф. дисс. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. Н. Смирнова. – СПб., 2001. – 15 с.

Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

Stoller F. L. Project Work: A Means to Promote Language and Content / Fredricka L. Stoller // Methotology in Language Teaching. An Anthology of Current Practice. / Ed. by Jack C. Richards, Willy A. Renandya. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 422 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Г. І. Подосиннікова, О. В. Рубан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.