DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122560

Система вправ для формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту

Ю. Г. Безвін

Анотація


У статті розглядається система вправ для формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови з використанням інформаційно-дослідницького проекту. Визначено компоненти змісту формування соціокультурної компетентності,       доведено ефективність навчання на матеріалі статей-новин британських та американських автентичних електронних видань. Уточнено етапи формування соціокультурної компетентності відповідно до етапів виконання інформаційно-дослідницького проекту, визначено мету та завдання кожного етапу, наведено приклади груп вправ розробленої системи.                                                                                                                  


Ключові слова


соціокультурна компетентність; інформаційно-дослідницький проект; система вправ; етап проекту; стадія проекту; англійська мова; майбутній викладач англійської мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеенко Д. Н. Обучение устному иноязычному общению студентов младших курсов гуманитарных факультетов на основе проектного подхода (на материале испанского языка): дис. …кандидита пед. наук: 13.00.02 / Алексеенко Денис Николаевич. – СПб., 2006. – 207 с.

Безвін Ю. Г. Стаття-новина як джерело формування соціокультурної компетентності майбутнього викладача іноземних мов / Ю.Г. Безвін // Приднепровский научный вестник. – 2015. – № 5. – С. 62 – 68.

Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Бирюк Ольга Василівна. – К., 2006. – 206 с.

Вокуева О. Д. Использование текстов разных текстов в обучении лексической стороне устной речи на начальном этапе в языковом вузе: дис. …кандидата пед.наук: 13.00.02 / Вокуева Ольга Даниловна. – СПб., 1998. – 203 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / [О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.]; за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Писанко М. Л. Формування англомовної соціокультурної ком/ петенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної: дис... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Писанко Марія Леонідівна. – К., 2008. – 368 c.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3 – 7.

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: колективна монографія / [С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майер,

О. М. Устименко, В. В. Черниш та інші]; за ред. С. Ю. Ніколаєвої; тех. ред. І. Ф. Соболєвої. – К.: Ленвіт, 2015. – 444 с.

Устименко О. М. Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики / О. М. Устименко, Ю. В. Коваленко // Іноземні мови. – 2014. – № 4. – С. 20 – 32.

Haines S. Projects for the EFL Classroom: Resource Materials for Teachers / S. Haines. – Walton-on-Themes Surrey: Nelson, 1989. – 108 р.

Hutchinson T. English for Specific Purposes: A learning centred approach / T. Hutchinson, A. Waters. – Glasgow: Cambridge University Press, 1993. – 183 р.

Milan D. Developing Reading Skills / D. Milan. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill, Inc., 1995. – 568 p. 13. Sharma P. Reading the News / P. Sharma. – Heinle, Cengage Learning, 2007. – 112 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Ю. Г. Безвін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.