DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122572

Критерії відбору аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми навчання

О. Є. Мартиненко

Анотація


У статті розглядаються основні і допоміжні критерії відбору аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми навчання. Розкрито поняття аудіотексту і валідності навчального аудіотексту. Спираючись на результати проведеного емпіричного дослідження, проаналізовано особливості таких жанрів, визначених програмою для сприйняття і розуміння майбутніми перекладачами другого року навчання: інтерв’ю, новин, оголошень, коротких наукових текстів (уривків лекцій). Автором представлено результати відбору англомовних сайтів та подкастів. 


Ключові слова


критерії відбору; аудіотекст; майбутні перекладачі; заочна форма навчання; жанри; англомовні сайти і подкасти

Повний текст:

PDF

Посилання


Базина Н. В. Социокультурные аспекты формирования

аудиовизуальных умений в условиях изучения немецкого языка как второго иностранного : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Базина Наталья Владимировна. – М., 2015. – 30 с.

Балтіна О. Б. Подкасти як засіб вивчення та викладання

англійської мови [Електронний ресурс]. / О. Б. Балтіна. – Режим доступу: http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/

/1702/1/Baltina%20Olena%20&%20Podkasty%20

jak%20zasib%20vyvchennia%20ta%20vykladannia%20

anglijskoii%20movy.pdf

Басова І. А. Методические основы обучения письменному реферированию аудиотекстов в профильных языковых вузах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Басова Ірина Анатоліївна — М., 2015. — 23 с.

Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бирюк Ольга Василівна - К., 2005. – 196.

Бориско Н. Ф. Концепция учебно&методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография / Наталья Федоровна Бориско. – К. : Изд. центр КГЛУ, 1999. – 268 с.

Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання: германські мови” / Бочкарьова Олена Юріївна. – К., 2007. – 26 с.

Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Вікович Роксоляна Ігорівна. “ К., 2010. “ 359 с.

Гончар И. А. Модель обучения аудированию иноязычного текста / И. А. Гончар // Мир русского слова. – 2010. – № 1. – С. 86–92.

Елухина Н. В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления / Н. В. Елухина // Общая методика обучения иностранным языкам: [Хрестоматия] / [Сост. А. А. Леонтьев]. – М. : Рус. яз., 1991. – С. 226–238.

Заболотна М. І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна. – К., 2013. – 243 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Мекеко Н. М. Теория и практика заочного обучения иностранному языку : дис. … доктора. пед. наук : 13.00.02 / Мекеко Наталия Михайловна. – М., 2009.–417 с.

Мотина Е. И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. / Екатерина Ивановна Мотина. – М. : Русский язык, 1983. – 170 с.

Носонович Е. В. Параметры аутентичного учебного текста / Елена Носонович, Радислав Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 11–18.

Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект [Колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін.]. – Вінниця, “Нова книга”, 2001. – 247 с.

Робоча програма з англійської мови для студентів ІI курсу за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська)). – КНЛУ. 30.06. 2015 р. – 18 с.

Старостенко О. В. Розвиток аудитивних умінь російської мови в англомовних студентів негуманітарних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (російська мова)” / Старостенко Ольга Валеріївна. – Херсон, 2008. – 23 с.

Федотова Н. Л. Обучение аудированию [Електронний ресурс]. / Н. Л. Федотова // Издательство “Златоуст” Раздел 7. Обучение аудированию. – С. 78–85. – Режим доступа:

http://www.zlat.spb.ru/CatalogImages/File/pdf/chapters/

metodika prepodavaniya_chapter.pdf — Загл. с экрана

Якубаева К. С. О трудностях аудирования учебной лекции. [Електронний ресурс] / К. С. Якубаева, З. А. Касымова // G-Global — 2015. – Режим доступу: http://group&global.org/ru/publication/24515&o& trudnostyah&audirovaniya&uchebnoy&lekcii — Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. Є. Мартиненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.