Розвиток навчальної автономії старшокласників у процесі формування англомовної лексичної компетентності

Автор(и)

  • Г. І. Подосиннікова Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
  • С. М. Мельник Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122581

Ключові слова:

навчальна автономія, навчальні стратегії, комунікативні стратегії, засоби розвитку навчальної автономії, прийоми мнемотехніки, пам’ятки, метод проектів, мовний портфель

Анотація

У статті, присвяченій проблематиці розвитку навчальної автономії на уроках іноземної мови, наведено визначення і загальну характеристику навчальної автономії, проаналізовано передумови ефективності розвитку навчальної автономії старшокласників, розглянуто стратегії та засоби розвитку навчальної автономії у процесі формування англомовної лексичної компетентності учнів старшої школи, запропоновані приклади відповідних вправ. 

Посилання

Бориско Н. Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык / Н.Ф. Бориско. – К.: «Фирма «ИНКОС», 2001. – 267 с.

Бориско Н. Ф. Учебная автономия в школе – пути и возможности / Н.Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 4-10.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання: германські мови» /

І. П. Задорожна. – К., 2012. – 44 с.

Коряковцева Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные технологии: [учеб. пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений] /

Н. Ф. Коряковцева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних та лінгвістичних університетів / [О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.]; за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Олійник Т. О. Особливості формування навчально-стратегічної компетентності / Т. О. Олійник // Іноземні мови. – 2013. – №4. –

С. 9-20.

Подосиннікова Г. І. Навчання студентів-філологів

ідіоматичних предикативних конструкцій англійського

розмовного мовлення на матеріалі автентичних художніх текстів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» /

Г. І. Подосиннікова. – К, 2002. – 24 с.

Подосиннікова Г. І. Методична характеристика інтерактивного навчання іноземних мов / Г. І. Подосиннікова. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2012. – С. 196-208. – (Педагогічний процес: Теорія і практика).

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / А. Н. Щукин. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008. – 746 с.

Thanasoulas Dimitrios. What is Learner Autonomy and How Can It Be Fostered? [Online resource]. – Access mode: http:/ /iteslj.org/Articles/ThanasoulasAutonomy.html

REFERENCES REFERENCES REFERENCES REFERENCES REFERENCES 1. Borysko N. F. Sam sebe metodyst yly sovety yzuchaiuschemu

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-29

Номер

Розділ

Наукові статті