Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – “Теорія і методика навчання: іноземні мови”

Автор(и)

  • С. Ю. Ніколаєва Київський національний лінгвістичний університет,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122590

Ключові слова:

аспірантура, іноземні мови, методична підго товка, програма, реферат, теорія і методика навчання

Анотація

Програма призначається вступникам до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – “Теорія і методика навчання: іноземні мови”. Її основна мета – визначення глибини методичної підготовки вступника до аспірантури, його наукового і культурного світогляду, рівня підготовки до самостійної науково-дослідницької діяльності. Програма містить матеріал з проблем загальної і спеціальних методик навчання іноземних мов і культур у            загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. Вона охоплює такі розділи: вимоги до вступників до аспірантури на іспиті; порядок проведення, структура, зміст вступного іспиту; критерії оцінювання знань і вмінь вступників до аспірантури; інформаційний обсяг теоретичної і практичної підготовки; вимоги до реферату; рекомендована література. 

Посилання

Автореферати докторських і кандидатських ди-сертацій зі спеціальності 13.00.02 “Теорія і мето-дика навчання: іноземні мови”.

Барышников Н. В. Методика обучения второму иностранному языку в школе. – М. : Просвещение, 2003. – 159 с.

Бігич О.Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови: Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 137 с.

Биконя О. П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей. – Чернигів : ЧНТУ, 2015. – 432 с.

Бориско Н. Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки. – К.: “Фирма ИНКОС”, 2001. –267 с.

Вишневський О. І. Методика навчання іноземних мов: Навч. посібник. – К.: Знання, 2010. – 206 с.

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. учеб. заведений. 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2006. – 336 с.

Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 2003. – 192 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.

Зеня Л. Я. Навчання іноземних мов і культур у старшій профільній школі : Лекційно-практичний курс : Посібник. – Горлівка : Видавництво ГДПІМ, 2008. – 340 с.

Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. – СПб.: КАРО, 2005. – 352 с.

Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с.

Колесникова И. Л., Долгина О. А. Англо&русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Русско-Балтийский инф. центр “Блиц”, 2001. – 224 с.

Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя і викладача іспанської та французької мов : теорія і практика формування : Колективна монографія / Бігич О. Б., Майєр Н. В., Руснак Д. А., Яковенко-Глушенкова Є. В. / за заг. і наук. ред. Бігич О. Б. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 168 с.

Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

Майєр Н.В.Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика: монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 482 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня “магістр”]. –

Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. А. та ін. / за ред. Ніколаєвої С. Ю. – К.: “Ленвіт”, 2010. – 332 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних універсмтетів/ БігичО.Б., Бориско Н. Ф.,

Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів Л. С. Панова,

І. Ф. Андрійко, С.В.Тезикова та ін. – К.: Вид. центр “Академія”, 2010. – 327с.

Морська Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: Навчальний посібник. – Терно& піль: Астон, 2008. – 256 с.

Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. – К.: Ленвіт, 2008. – 285с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е. С. Полат. – М.: Изд. центр “Академия”, 2002. – 272 с.

Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті у 2013-2014 н.р./ Уклад: Соловей М. І., Сорокін С. В., Шутов О. Г ., Кудіна В. В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 112 с.

Пассов Е. И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2010. – 543 с.

Паршикова О. О. Комунікативно&ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової за& гальноосвітньої школи. – Донецьк: Вид&во “Вебер”, 2009. – 296 с.

Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов.

Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с.

Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних за& кладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови.

Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми і перспективи : колективна монографія / Л.А.Сажко, Л. Я. Зеня, О. В. Бирюк та ін. / за заг. ред. Л.А.Сажко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 225с.

Редько В. Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с.

Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для студентов педвузов и учителей. – М.: АСТ Астрель, 2009. – 238 с.

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр,

О. М. Устименко, В.В.Черниш та інші; [за ред. С.Ю.Ніколаєвої; техн. ред. І. Ф. Соболєвої]. – К. : Ленвіт, 2015. – 444с.

Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень / О. Б. Бігич та ін.: Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 148с.

Сысоев П. В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий : учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д : Феникс; М. : Глосса-Пресс, 2010. – 182 с.

Тарнопольский О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 246 с.

Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 288 с.

Традиции и инновации в методике обучения ино& странным языкам / Пособие для учителей, аспирантов и студентов, преподавателей высшей школы / Под общ. ред. М. К. Колковой. – СПб. : КАРО, 2007. – 288 с.

Черниш В. В. Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : монографія. – К. : Ленвіт, 2013. – 396 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підр. для студ . – Вінниця : Нова книга, 2013. – 376 с.

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: Астрель: АСТ Хранитель, 2007. – 746 с.

Щукин А. Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. Учебное пособие. – М.: Издательство Икар, 2011. – 454 с.

Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам : Учебное пособие. – М. : Филоматис, 2008. – 188с.

Яковенко-Глушенкова Є. В. Теоретико-методичні засади формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів французької мови. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2015. – 394 с.

An Introduction to the Current European Context in Language Teaching. – EMCL : Council of Europe Publishing, 2004. – 101 p. http: //www.book.coe.int

Audigier F. Compétencve et contenus / F. Audigier, N. Tutiaux-Guillon. – Bruxelles : Édition De Boek Université, 2008. – 224 p.

Bachman T. F. Fundamental Consideration in Language Testing. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1991. – 408 p.

Barkowski H. Deutsch als fremde Sprache / H. Barkowski, P. Grommes, B. Lex München : Klett – Langenscheidt, 2014. – 200 S.

Benett M. J. (ed.) Basic concepts of intercultural communication. Selected readings. – Intercultural Press, Inc., 1998. – 272 p.

Börner, W. Vogel, K. (Hrsg.) Grammatik und Fremdsprachenerwerb. – Tübingen : Narr, 2002. – 462 S.

Common European Framework of Reference for Languages Learning, teaching, assessment. – Cambridge Univ.Press, 2003. – 260 p.

Davis P., Rinvolucri M. Dictation : New Methods, New Possibilities. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1992. – 122 p.

Diehl, E. u.a. Grammatik: Alles für der Katz? Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2000. – 377 S.

Düwell, H., Gnutzmann, C., Königs, F. (Hrsg.) Dimensionen der didaktischen Grammatik. Festschrift für Günther Zimmermann zum 65. Geburtstag. Bochum : AKS-Verlag, 2000. – S. 139–165.

Ende K. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung / K. Ende, Grotjahn, K. Kleppin. – München : Klett – Langenscheidt, 2013. – 152 S.

Edmonson W., House J. Einführung in die Sprachlehrforschung. – Tübingen, Basel : Francke, 2000. – 369 S.

Ellis, R. Investigating Form-Focused Instruction. // Language Learning. A Journal of Research in Language Studies. Volume 51, Supplement 1. – Michigan : Blackwell, 2001. – P. 1–45.

Ellis, R., Basturkmen, H., Loewen, S. Doing Focus on Form. // System 30, 2002. – P. 419–432.

English for Primary Teachers : a handbook of activities and classroom language / By Mary Slattery, Jane Willis / Oxford University Press, 2009. – 148 p.

European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference / Written by M. Kelly, M. Grenfell. – Southampton, 2005. – 47 p.

Funk H. Aufgaben, Übungen, Interaktion / H. Funk,

Ch. Kuhn, D. Skiba. – München : Klett – Langenscheidt, 2014. – 184 S.

Hadfield J., Hadfield Ch. Introduction to teaching English. – Oxford Univ. Press, 2008. – 176 p.

Halliwell S. Teaching English in the Primary Classroom. – Longman, 2004. – 169 p.

Harmer J. The practice of English Language teaching. – Longman, 2004. – 371 p.

Introduction to Teaching English / Oxford / By Fill Hadfield, Charles Hadfield / Oxford University Press, 2008. – 176 p.

Languages for Intercultural Dialogue / Edited by Jack Burston, Monique Burston, Eftychios Gabriel, Pavlos Pavlou / The Languages for Intercultural Dialogue conference / The University of Cyprus, 7-9 November 2008 (Языки для межкультурного диалога). – Nicosia, 2008. – 353 p.

Matei G. S. First Steps in Teacher Training (“The TrainEd Kit”) / G. S. Matei, M.Bernaus, F.Heyworth, U. Pohi, T.Wright. – EMCL, 2007. – 64 p.

Morrow K. (ed.) Insights from the Common European Framefork. – Oxford Univ. Press, 2004. – 143 p.

Muresan L. QualiTraining – A Training Guide for Quality Assuarance in Language Education / L. Muresan, F. Heyworth, G. Mateva, M. Rose. – Gratz: European Centre for Modern Languages, Council of Europe Publishing, 2007. – 107 p. http: //www.book.coe.int

Rampillon U., Bimmel P. Lernerautonomie und Lernstrategien. Fernstudieneinheit 23 des Fernstudienprojekts zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. – Berlin, München : Langenscheidt, 2000. – 208 S.

Relating Language Examinations to the Common European Frame of Reference for Languages : Learning, Teaching, Assessment (CEFR), manual, 2009. – Council of Europe www.coe.int./lang

Richards J. C. Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics / Richards J. C., Schmidt R., Kendricks H., Kim Y. – Harlow : Pearson Education Ltd, 2002. – 608 p.

Slattery M., Willis J. Introduction for Primary Teachers. – Oxford, 2009. – 148p.

van EK J.A., Trim J.M. Threshold. – Cambridge Univ. Press, 1998. – 184 p.

van EK J.A., Trim J.M. Vantage. – Cambridge Univ. Press, 2001. – 187 p.

van EK J.A., Trim J.M. Waystage. – Cambridge Univ. Press, 1998. – 110 p.

Wallace M. Action Research for Language Teachers /

M. Wallace. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 273 p.

Willis J. A Framework for Task-Based Learning. – Longman, 2001. – 183 p.

Willis J. Teaching English through English. – Longman, 2005. – 191 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-29

Номер

Розділ

Огляди та рецензії