DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122623

Система вправ для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх перекладачів в умовах дистанційного навчання

О. Є. Мартиненко

Анотація


У статті представлено систему вправ для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх перекладачів в умовах дистанційного навчання. Описано цілі і завдання початкового, основного і просунутого етапів навчання аудіювання інтерв’ю, новин, оголошень, коротких наукових текстів (уривків лекцій). Подано класифікацію груп і видів вправ для навчання аудіювання майбутніх перекладачів. Наведено приклади вправ для здобуття знань про різні жанри аудіотекстів, для ознайомлення з видами стратегій та стратегічними діями для подолання труднощів аудіювання текстів різних жанрів, для формування фонетичних, лексичних, граматичних навичок аудіювання текстів різних жанрів, для розвитку умінь глобального, детального, пошукового, критичного аудіювання текстів різних жанрів, для розвитку і вдосконалення специфічних аудитивних перекладацьких здібностей, для розвитку стратегій подолання труднощів аудіювання. 


Ключові слова


підсистема вправ; етапи навчання аудіювання; майбутні перекладачі; дистанційне навчання; види і стратегії аудіювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Вікович Роксоляна Ігорівна. – К., 2010. – 359 с.

Гончар И. А. Модель обучения аудированию иноязычного текста [Електронный ресурс] / Ирина Александровна / МИРС. — 2010. — № 1. — С. 86—92. – Режим доступу: Http://cyberleninka.ru/article/n/modelobucheniyaaudiro vaniyuinoyazychnogoteksta.

Костицына И. А. Стратегии развития аудитивных умений учащихся при их подготовке к ЕГЭ по английскому языку / / Молодой ученый. — 2015. — №16. — С. 418-420.

Мартиненко О. Є. Критерії відбору аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми навчання // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 40-47.

Методика навчання іноземних мов і кільтур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Робочі програми навчальної дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови” за напрямом підготовки “Філологія” освітньокваліфікаційного рівня: бакалавр (Київський національний лінгвістичний університет).

Трофимова О. В. Состояние разработки методики обучения аудированию [Електронный ресурс] / Оксана Владимировна // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Профессиональное образование, теория и методика обучения. Чита — 2010. — № 6. — С.129-132. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ sostoyanierazrabotkimetodikiobucheniyaaudirovaniyu с. 130

Федотова Н. Л. Обучение аудированию [Електронный ресурс] – С. 78 – 85. – Режим доступу : http://zlat.spb.ru/ CatalogImages/File/pdf/chapters/metodika%20 prepodavaniya_chapter.pdf

Lynch, T. A Study Listening. A course in listening to lectures and notetaking. / Tony Lynch. – Cambridge University Press, 2004. – 214 p.

Mackenzie A.S. Using CNN News Video in the EFL Classroom [Електронний рeсурс] / A. S. Mackenzie // ITESLJ. – 1997. – Vol. III. – № 2. Режим доступу : http://iteslj.org/Techniques/ MackenzieCNN.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. Є. Мартиненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.