DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.149714

Система вправ для навчання майбутніх дизайнерів професійно орієнтованого англомовного монологу-презентації-доповіді

І. О. Корнєєва

Анотація


У статті запропоновано авторську систему вправ для навчання майбутніх дизайнерів українських закладів вищої освіти професійно орієнтованого англомовного монологу-презентації-доповіді. Визначено етапи навчання професійно орієнтованого англомовного монологу-презентації-доповіді майбутніх дизайнерів. Окреслено завдання кожного етапу навчання монологу-пре-зентації-доповіді. Описано групи вправ, їх типи та наведено приклади вправ, які майбутні дизайнери виконують під час навчання професійно орієнтованого англомовного монологу-презентації-доповіді. У статті здійснена спроба обґрунтувати авторську систему вправ для навчання майбутніх дизайнерів професійно орієнтованого англомовного монологу-презентації-доповіді.


Ключові слова


професійно орієнтоване навчання іноземної мови; монолог-презентація-доповідь; система вправ; майбутні дизайнери; етапи навчання монологу-презентації-доповіді; нелінгвістичні заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігич О. Б. Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей : [колективна монографія] / Бігич О. Б., Бондар Л. В., Волошинова М. М. та ін. – К. : Вид. центр КНЛУ, 20013. – 383 с.

Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб. : Блиц, 2001. – 223 с.

Корнєєва І. О. Аналіз сучасного стану формування професійно орієнтованої компетентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів / І. О. Корнєєва // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – Вип. 26. – С. 113–122.

Корнєєва І. О. The stages of professionaly-oriented monologue-presentation training of future designers and according system of exercises / І. О. Корнєєва // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2017. – Вип. 9. – С. 86–97.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Пархоменко О. Т. Використання комп’ютерних технологій при вивченні англійської мови / О. Т. Пархоменко // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 11 квітня 2014, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – C. 40–42.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. – [2-е изд.]. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с. – (Б-ка учителя иностр. яз.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 І. О. Корнєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.