Критерії відбору автентичних подкастів для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення

Автор(и)

  • О. В. Ващило Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.2.169281

Ключові слова:

подкаст, англійське професійно орієнтоване монологічне мовлення, інформаційно-комунікаційна технологія подкастингу, критерії відбору, майбутній інженер-механік.

Анотація

Статтю присвячено питанню відбору англомовних подкастів у галузі методики навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення, що передбачає використання інформаційно-комунікаційної технології подкастингу. Ключовим моментом у здійсненні відбору подкастів є окреслення та обґрунтування відповідних критеріїв. Критерії відбору англомовних подкастів зумовлені методичним доробком, специфікою навчання майбутніх інженерів-механіків, а також лінгвістичними, акустичними та психолінгвістичними факторами, які спричиняють труднощі в процесі розуміння подкастів та впливають на успішність формування іншомовної комунікативної компетентності в монологічному мовленні. До особливостей, що визначають специфіку навчання майбутніх фахівців у галузі інженерної механіки, автор відносить суб’єкт і мету навчання, програмні вимоги стосовно рівня розвитку в студентів умінь монологічного мовлення, а також змісту тематичних модулів для відповідного року навчання, особливості організації навчального процесу. До лінгвістичних факторів, зі свого боку, належать фонетичні, лексичні, граматичні та композиційно-смисловий. Виокремлення акустичних факторів зумовлено наявністю фонового шуму в автентичних подкастах, створених у реальних умовах виробництва. Психолінгвістичні фактори виявляються в доступності та посильності інформації в подкасті, її мотиваційній цінності, ступені її інформативності та проблемності, достовірності та об’єктивності, професійної актуальності й новизни, а також тривалості звучання подкасту. Серед основних критеріїв добору подкастів автор називає критерії професійної спрямованості, відповідності програмним вимогам щодо рівня володіння іноземною мовою, тематичності, автентичності, ситуативності, мотиваційної цінності, професійної актуальності та ін. 

Біографія автора

О. В. Ващило, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Посилання

Бакаєва, Г. Є. , Борисенко, О.А., Зуєнок, І. І. … Ходцева, А. О. (2005). Програма з англійської мови для професійного спілкування. Київ: Ленвіт.

Бирюк, О. В. (2006). Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Гальскова, Н. Д., & Гез, Н. И. (2006). Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. Москва: Издательский центр «Академия». Елухина, Н. В. (1991). Основные трудности аудирования и пути их преодоления. Москва: Рус. язык.

Лавриш, Ю. Е. (2017). Робоча програма кредитного модулю «Англійська мова для професійно орієнтованого спілкування. Ділове мовлення» для студентів за спеціальністю 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Малетина, Л. В. (2007). Обучение иноязычному монологическому говорению во взаимосвязи с информативным чтением в процессе профессиональной подготовки будущего инженера. (Дисс. канд. пед. наук). ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», Пермь.

Малушко, Е. Ю. (2013). Методика формирования иноязычной профильной аудитивной компетенции магистрантов лингвистики (на основе инфокоммуникационной технологии подкастов, английский язык). (Дисс. канд. пед. наук). ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», Пятигорск.

Майєр, Н. В. (2010). Критерії відбору навчального матеріалу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями. Взято з: http://www.stattionline. org.ua/ psih/88/15895-kriteriD1%97-vidboru-navchalnogo-materialu-dlya-samostijnogo-ovolodinnya-franko-movnim-dilovim-pisemnim-spilkuvannyam-majbutnimi-dokumentoznavcyami.html.

Федоренко, Ю. П. (2008). Доцільність і особливості використання аудіо і відеоматеріалів на уроках іноземної мови. Взято з: http://www.rusnauka.com10_NPE_2008Philologia/29839.doc.htm.

Федорова, І. А. (2006). Навчання майбутніх економістів- міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Bell, D. (2003). TV News in the EFL/ESL classroom: criteria for selection. The Electronic Journal for English as a Second Language, 3 (VII), 1-17.

Stahr, L. S. (2009). Vocabulary knowledge and advanced listening comprehension in English as a foreign language. Studies in Second Language Acquisition, 4 (31), 577-607. https://doi.org/10.1017/S0272263109990039.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-23

Номер

Розділ

Наукові статті