Сучасний стан навчання англійської мови технічного спрямування в закладах вищої освіти

Автор(и)

  • З. М. Корнєва Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.2.169308

Ключові слова:

іноземна мова професійного спрямування, професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність, інформаційні технології, система іншомовної підготовки студентів технічного профілю.

Анотація

Cьогодні існує відчутна потреба в перегляді існуючих та випрацюванні нових методик викладання іноземної мови в закладах вищої освіти технічного профілю з метою міжкультурної іншомовної підготовки студентів та сприяння їхній конкурентоздатності на європейському та світовому ринках праці. Однією з найбільш потрібних сучасних технічних спеціальностей праці є спеціальність «Інформаційні технології». Саме тому фахівців зазначеного напрямку готують у 177 закладах вищої освіти України. На основі проведеного аналізу було виокремлено ключові проблеми іншомовномовленнєвої професійно орієнтованої підготовки студентів закладів вищої освіти технічного профілю, серед яких, зокрема, такі. Умови викладання та моделі організації навчального процесу з оволодіння іноземними мовами професійного спрямування в закладі вищої освіти технічного профілю не дозволяють сформувати професійну комунікативну компетентність студентів на визначеному програмними вимогами рівні В2 після закінчення бакалаврського та С1 магістерського курсу підготовки, а це вимагає перегляду системи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти технічного профілю. Фахівці технічного профілю гостро відчувають потребу у вдосконаленні професійної комунікативної компетентності після закінчення університетського курсу підготовки. Існує нагальна потреба в перегляді, з одного боку, змісту навчання іноземної мови професійного спрямування з огляду на включення до цього змісту соціокультурного та психологічного складників, а з іншого, методів і прийомів роботи, а саме запровадження тих видів навчальної діяльності, які б максимально точно моделювали реальні умови повсякденного спілкування фахівців англійською мовою. 

Біографія автора

З. М. Корнєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор педагогічних наук, доцент,доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Посилання

Алешугина, Е.А. (2009). Способы отбора лексического содержания профессионально-ориентированной иноязычной подготовки студентов в неязыковом вузе. (Дисс. канд. пед. наук). Нижегородиский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация.

Бакаєва, Г.Є., Борисенко, О.А., Зуєнок, І.І., Іваніщева, В.О., Клименко, Л.Й., … Ходцева, А.О. (Уклад.). (2005). English for Specific Purposes (EPS) national curriculum for Ukrainian universities (Draft). Київ, Україна: Ленвіт.

Берман, И.М. (1970). Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. Москва, СССР: Высшая школа.

Битешева, Г.И. (2005). Формирование и контроль иноязычных речевых умений посредством компьютерных обучающих программ: начальный этап неязыкового вуза. (Дисс. канд. пед. наук). Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Болайто, Р., & Вест, Р. (2017). Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів». Київ, Україна: Видавництво «Сталь».

Кіржнер, С.Е. (2009). Навчання майбутніх юристів усного професійного спрямованого англійського монологічного мовлення з використанням автентичної відеофонограми. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Корнєва, З.М. (2016). Методика формування міжкультурної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів вищого технічного навчального закладу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 141, 94-99.

Король, С.В. (2008). Специфіка навчання іноземній мові студентів технічних університетів. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки, 1, 127-131.

Леонтович, О.А. (2002). Русские и американцы: парадокс межкультурного общения. Волгоград, Российская Федерация: Перемена.

Литвиненко, І.Ю. (2015). Методика навання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Майєр, Н.В. (2011). Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Маслова, С.Я. (2016). Методика навчання англомовного професійно орієнтованого сілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Митрофанова, К.А. (2010). Обучение иноязычной лексике медицинской сферы студентов-медиков. (Дисс. канд. пед. наук). ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический університет», Екатеринбург, Российская Федерация.

Ніколаєва, С.Ю. (Наук. ред. укр. вид.). (2003). Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ, Україна: Ленвіт.

Патієвич, О.В. (2016). Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, Україна.

Рынок труда в сфере ІТ 2016. (2016). Взято из: https://dou.ua/lenta/ articles/jobs-and-trends-2016.

Тарнопольский, О.Б. (1989). Методика обучения английскому языку на І курсе технического вуза. Киев, СССР: Выща школа.

Тарнопольский, О.Б. (1991). Основы оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе. (Дисс. докт. пед. наук). Московский государственный университет, Москва, СССР.

Федорова, І.А. (2006). Навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

Цепкало, О.В. (2017). Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Чірва, І.В. (2008). Методика навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з використанням комп’ютерних програм. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-23

Номер

Розділ

Наукові статті