Критерії оцінювання результатів диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців

Автор(и)

  • О. С. Синекоп Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.3.178330

Ключові слова:

диференційоване навчання, професійно орієнтоване англомовне спілкування, майбутні ІТ-фахівці, якісні і кількісні критерії

Анотація

Предметом цієї статті є критерії оцінювання результатів диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців. Визначено, що критерії як інструменти оцінювання повинні бути чітко сформульованими, ретельно продуманими, максимально узгодженими з попередньо визначеними об’єктами контролю, задовольняти мінімально необхідні потреби й умови диференційованого навчання, ідентифікувати якісні і кількісні показники, відповідати адекватній кількості балів та дескрипторам, корелювати з цілями навчальної програми з іноземної мови професійного спрямування. Якісними критеріями оцінювання аудитивної компетентності є повнота і точність розуміння інформації, кількісними критеріями є тривалість звучання й темп мовлення. Для оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в читанні доцільно залучати до критеріального набору якісні критерії оцінювання, зокрема повноту і точність розуміння, а також кількісні критерії – обсяг тексту й темп читання. Оцінювання сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні передбачає такі якісні критерії, як змістове наповнення і структурна організація тексту, фонетична, лексико-граматична і стилістична правильність висловлювання, вільність мовлення, та кількісний критерій – тривалість і темп монологічного мовлення. До критеріального набору оцінювання сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні входять такі якісні критерії, як відповідність висловлювання професійній ситуації, фонетична, лексико- граматична і стилістична правильність висловлювання, вільність мовлення, інтерактивність, та кількісний критерій – тривалість і темп діалогічного мовлення. Для оцінювання письмового тексту, у тому числі інтегрованого (створюється на основі прочитаного та прослуханого текстів), обрано такі якісні критерії, як змістове наповнення, структурно-синтаксичне оформлення і зв’язність тексту, мовна коректність, і кількісний критерій – обсяг тексту. 

Біографія автора

О. С. Синекоп, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування  № 2

Посилання

Баклаженко, Ю. В. (2016). Методика індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Бондар, Л. В. (2012). Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Гальскова, Н. Д. Гез, Н. І. (2004). Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия».

Дружченко, Т. П. (2018).Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів. (Дис. канд. пед. наук). Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ.

Задорожна, І. П. (2012). Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією. (Дис. докт. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Кулиш, Л. Ю. (1991). Виды аудирования. Общая методика обучения иностранному языку. Хрестоматия. (с. 224+ 238). Москва: Русский язык.

Мещанова, Н. Ф. (2004). Методические аспекты развития культуры восприятия англоязычного аутентичного телетекста у учащихся старших классов гимназии. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Академия повышения квалификации и переподготовки работников образования, Москва.

Соловова, Е. Н. (2010). Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей (3-е изд.). Москва: АСТ-Астрель-Полиграфиздат.

Щукина, И. В. (2009). Методика построения многоуровневой модели обучения аудированию в системе профессиональной подготовки учителя иностранного языка. (Дис. канд. пед. наук). Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Москва.

Assessing speaking performance – Level B2. (2008). Retrieved from https://www.cambridgeenglish.org/images/168619-assessing-speaking-performance-at- level-b2.pdf.

ACTFL assessments. (2012). Retrieved from https://www.languagetesting.com/pub/media/wysiwyg/manuals/actfl-assessments-brochure.pdf.

Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.

Cambridge English language assessment. (2016). Retrieved from https://www.cambridgeenglish.org/images/cam-bridge-english-assessing-writing-performance-at-level-b2.pdf.

Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Companion volume with new descriptors. (2018). Retrieved from https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.

General assessment criteria for academic writing assign-ments in international Master’s programmes. (2019). Retrieved from https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/AWRcriteriaMasters.pdf.

IELTS Speaking: band description (public version). British Council. (2018). Retrieved from https://www.ielts.org/-/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx?la=en.

Luoma, S. (2004). Assessing speaking. Cambridge: Cambridge University Press. doi: https://doi.org/ 10.1017/cbo9780511733017.

Pearson PTE academic: score guide. Version 9. (2018). Retrieved from https://pearsonpte.com/wp-content/ uploads/2017/08/Score-Guide.pdf.

Rate speeches: oral presentation assessment sheet. (2019). Retrieved from http://www.ratespeeches.com/a-speech-evaluation-form-directory-sorted-by-criteria.

Rebecca Oxford’s style analysis survey (SAS). LearningStyles Workshop of M. Walline. (1996). Talpiot College. May. Retrieved from http://gordonintensive2012-13.yola-site.com/resources/Oxford%20Style%20Analysis.pdf.

Synekop, O. (2018). Cognitive aspect of learning style in differentiated ESP instruction for the future IT specialists. Advanced Education, 10, 40+47. doi: https://doi.org/10.20535/2410+8286.151271.

TOEFL speaking rubrics: independent and integrated speaking rubrics. (2019). Retrieved from https://www.ets.org/s/toefl/pdf/toefl_speaking_rubrics.pdf.

TOEFL scoring guides: scoring guides (rubrics) for independent and integrated writing responses. (2019). Retrieved from https://www.ets.org/s/toefl/pdf/toefl_writing_rubrics.pdf.

TOEFL® iBT writing sample responses. (2019). Retrieved from http://toefl.uobabylon.edu.iq/papers/ibt_2014_ 12148630.pdf.

Weigle, S. C. (2002). Assessing writing. Cambridge: Cambridge University Press. doi: https://doi.org/10.1017/cbo9780511732997.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Наукові статті