Психолого-педагогічні чинники формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів

Автор(и)

  • В. О. Юхименко Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.3.178337

Ключові слова:

професійно орієнтована англомовна компетентність, діалогічне мовлення, майбутній офіцер, психолого-педагогічні чинники, курсант.

Анотація

У статті описано психолого-педагогічні чинники формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів. Зазначено, що урахування психологічних особливостей курсантів третього року навчання здійснюється паралельно з розвитком їхніх творчих здібностей, умотивованості, світогляду, самооцінки, емоційності. Саме з метою підсилення емоційного чинника в межах розроблюваної методики формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні запропоновано використання відеоматеріалів у форматі імітації live-talk video chat (відеорозмова в режимі реального часу). Обґрунтовано необхідність використання особистісно-діяльнісного підходу до оволодіння англомовним діалогічним мовленням майбутніх офіцерів як суб’єктів діяльності, а також дотримання викладачем основних принципів комунікативного методу навчання для формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів з використанням полімодального засобу навчання, заснованого на взаємодії мовленнєво-слухової та зорової сенсорних систем і являє собою наочність, яка покращує повноту сприйняття професійно орієнтованого англомовного автентичного відеоматеріалу, розвантажуючи пам’ять. Подано результати анкетного опитування курсантів Київського військового інституту телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут і Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, де 56% респондентів зазначають, що ведення діалогу англійською мовою з використанням фахової лексики викликає найбільші труднощі на заняттях з професійно орієнтованої англійської мови, 28% мають труднощі зі сприйманням іншомовної інформації на слух. Найменше труднощів виникає в процесі індивідуального виконання граматичних вправ та читання текстів за фахом (відповідно 23% та 8%), що свідчить про актуальність реалізації діяльнісного компонента особистісно-діяльнісного підходу для формування в курсантів військового закладу вищої освіти професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні з дотриманням основних принципів комунікативного методу навчання. 

Біографія автора

В. О. Юхименко, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ,

старший викладач

Посилання

Азимов, Э. Г., Щукин, А. Н. (2009). Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Икар.

Бігич, О. Б., Борецька, Г. Е., Бориско, Н. Ф., Гапонова, С. В., Майєр, Н. В., Ніколаєва, С. Ю., … Черниш, В. В. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика. Київ: Ленвіт.

Білан, Н. М. (2012). Комунікативний метод навчання іноземних мов студентів немовних ВНЗ. Науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Взято з file:///C:/Users/owner/Downloads/Mir_2012_5_34.pdf.

Блощинський, І. Г. (2002). Формування самооцінки курсантів вищих військових закладів освіти у процесі навчання іноземної мови. (Автореферат докторської дисертації). Національна академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, Хмельницький.

Ганачевская, М. Б. (2011). Педагогическое моделирование иноязычной подготовки курсантов военного вуза. (Кандидатская диссертация). Казанский национальный исследовательский технологический институт, Казань.

Давер, М. В. (2008). Мотивационно стратегические аспекты личностноориентированого подхода к изучению русского языка как иностранного на начальном этапе. (Докторская диссертация). Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Москва.

Железняк, И. Л. (2003). Педагогические условия формирования творческой активности курсантов военных вузов при изучении общепрофессиональных дисциплин. (Кандидатская дисертация). Челябинский государственный университет, Челябинск.

Зимняя, И. А. (2000). Педагогическая психология. Москва: Логос.

Капля, А. М. (2009). Гуманістичне спілкування як невід’ємна складова процесу соціалізації курсанта Вищого навчального закладу МНС України. Вісник Черкаського університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: педагогічні науки, 165, 37–40.

Ковтун, В. М. (2011). Психолого-педагогічні проблеми формування сприятливої атмосфери на заняттях з іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогогічні науки, 5. Взято з file:///C:/Users/owner/Downloads/Vnadps_ 2011_5_9.pdf.

Комарова, Э. П, Трегубова, Е. Н. (1998). Исследование эмоционально и когнитивно ориентированных форм обучения иностранному языку. Воронеж: Воронежский государственный университет.

Леонтьев, А. Н. (1971). Потребности, мотивы, эмоции. Москва: Московский университет.

Майєр, Н. В. (2015). Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика. Київ: Вид. центр КНЛУ.

Некрасова, Е. Д. (2016). Когнитивная обработка языковых стимулов в условии бимодального аудиовизуального восприятия. (Кандидатская диссертация). Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск.

Несин, Ю. М. (2012). Лінгвометодичні характеристики англомовних військових брифінгів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: психологія і педагогіка, 19, 162–166.

Носонович, Е. В., Мильруд, Р. П. (1999). Критерии содержательной аутентичности учебного текста. Иностранные языки в школе, 2, 6–12.

Пассов, Е. И. (1989). Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. Москва: Русский язык.

Пассов, Е. И. (1991). Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение.

Роговенко, М. М. (2012). Теоретико-методологічні засади розвитку творчості курсантів органів внутрішніх справ. Київ: Гілея.

Романов, Д. В. (2009). Формирование духовно ценностных ориентаций у курсантов в воспитывающей среде военного вуза. (Автореферат кандидатской диссертации). Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова, Кострома.

Сніцар, І. В. (2001). Педагогічні умови розвитку творчих здібностей курсантів у процесі навчання англійській мові. (Кандидатська дисертація). Національна академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна.

Чередніченко, Г.А. (2011). Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «Іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах. Наукові записки. Серія: педагогіка, 4, 143–138.

Ягупов, В. В. (2000). Військова й соціальна психологія. Київ: Київський університет.

Dörnyei, Z. (2001). Teaching and researching motivation. London: Pearson.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Наукові статті