Зміст і структура навчальної дисципліни «Сучасні підходи до тестування в навчанні іноземних мов і культур» для професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя

Автор(и)

  • Н. В. Майєр Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.3.178341

Ключові слова:

учитель іноземних мов, тестова компетентність, професійно-методична підготовка, навчальна дисципліна, середня освіта, студент бакалаврату, тестування.

Анотація

У статті описано зміст і структуру навчальної дисципліни «Сучасні підходи до тестування в навчанні іноземних мов і культур» для професійно-методичної підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта спеціалізації 014.02 Середня освіта (мова і література) першого (бакалаврського) рівня освіти, які здобувають кваліфікацію вчителя іноземних мов. Сформульовано мету і завдання навчальної дисципліни, визначено форми організації навчального процесу (лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів). Навчальна дисципліна містить два змістових модулі – «Теоретичні основи лінгводидактичного тестування в навчанні іноземних мов і культур» й «Методика розроблення тестів і проведення лінгводидактичного тестування сформованості в учнів іншомовної комунікативної компетентності та її складників», у межах яких запропоновано тематику і зміст шести лекцій і семи практичних занять. Структура навчальної дисципліни відображає розподіл кількості годин, відведених для проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів. Оволодіння студентами тестовою компетентністю як результат вивчення навчальної дисципліни перевіряється під час виконання модульної контрольної роботи (рубіжний контроль) та заліку (підсумковий контроль). Модульна контрольна робота передбачає виконання та захист індивідуального проектного завдання, приклад якого наведено в статті. На заліку студенти демонструють методичні знання під час відповіді на теоретичні питання та методичні вміння в процесі виконання завдань на укладання тестів за заданими викладачем параметрами. У публікації також конкретизовано загальні та фахові компетентності, яких набувають майбутні вчителі в процесі вивчення навчальної дисципліни та програмні результати навчання. Запропоновані структура і зміст навчальної дисципліни можуть слугувати орієнтиром для викладачів у процесі розроблення робочої програми з урахуванням конкретних умов професійно-методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

Біографія автора

Н. В. Майєр, Київський національний лінгвістичний університет

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

Посилання

Дубаков, А. В. (2015). Формирование компетенции будущего учителя иностранного языка: содержательные и организационно-технологические аспекты. Научно-методический электронный журнал «Концепт», 13, 2576-2580.

Дубаков, А. В., Хильченко, Т. В. (2014). Формирование методической конкурентоспособности будущих учителей иностранного языка в условиях модернизации высшего образования. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 10, 336-341.

Кабанова, Т. А, Новиков, В. Н. (2010). Тестирование в современном образовании. Москва: Высшая школа.

Казакова, О. П. (2014). Спецкурс «Теория и методика обучения английскому языку для специальных целей». Вестник Росcийского университета дружбы народов. Серия «Русский и иностранный языки и методика их преподавания», 4, 140-145.

Майєр, Н. В. (2019). Професійно-методичні завдання для формування і розвитку методичних умінь як складника тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур. Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 98(2), 39-46. http://doi.org/10.32589/1817- 8510.2019.2.169286.

Майєр, Н. В. (2016). Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови. (Дис. доктора пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Рашкевич, Ю. М. (пер. з англ.). (2016). Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання. Київ: ТОВ «Поліграф плюс».

Романишин, І. М. (n.d.). Особливості викладання дисципліни «Вступ до лінгводидактичного тестування» у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Взято з http://194.44.152.155/elib/local/ 426.pdf.

Устименко, О. М. (2018). Структура і зміст дисципліни «Проектна технологія навчання іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти». Науково-методичний журнал «Іноземні мови», 95(3), 23-34. http://doi.org/10.32589/im.v0i3.142590.

Языкова, Н. В. (2012). Практикум по методике обучения иностранным языкам. Москва: Просвещение.

Языкова, Н. В., Макеева, С. Н. (2015). Формирование методической компетенции учителя иностранного языка в университете. Москва: Тезаурус.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Наукові статті