ЗМІСТ ЛАТИНСЬКОМОВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ – ФАХІВЦІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • В’ячеслав Миколайович Шовковий
  • Олеся Василівна Лазер-Паньків
  • Тетяна Анатоліївна Шовкова

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.4.219325

Ключові слова:

латинськомовна лінгвістична компетентність, латинська мова, студенти філологічного профілю, субкомпетентність

Анотація

На основі аналізу теоретичних праць, підручників
з латинської мови для студентів філологічного про-
філю, а також результатів опитування, проведеного
поміж викладачами, обґрунтовано та розроблено зміст
латинськомовної лінгвістичної компетентності май-
бутніх філологів – фахівців з іноземних мов, окреслено
її компонентний склад. Дисципліна «Латинська мова»
покликана ознайомити студентів з основними по-
няттями та термінами лінгвістики, розширити їхній
лінгвістичний світогляд, підготувати до вивчення за-
гальнотеоретичних предметів лінгвістичного циклу, а
також створити ґрунтовне лінгвістичне підґрунтя для
вивчення сучасних мов, тому в контексті навчання вона
майбутніх філологів набуває ознак фундаментальної на-
вчальної дисципліни, оскільки фахівець з іноземних мов
повинен вільно володіти лінгвістичною термінологією,
знаннями про закони та принципи функціонування мовних
явищ у синхронії та діахронії, орієнтуватися в питаннях
теоретичної граматики, фонетики, лексикології іно-
земних мов, здійснювати аналіз мовного матеріалу на
синхронному та діахронному рівнях. Серед компонентів
латинськомовної лінгвістичної компетентності май-
бутніх філологів визначено три основних субкомпетент-
ності – фонетичну, лексичну, граматичну. Вони охоплю-
ють систему теоретичних знань з фонетики, лексики,
граматики, історії латинської мови, практичних вмінь
оперувати здобутими знаннями, а також здатність та
готовність їх застосовувати у процесі розв’язання про-
фесійних проблем лінгвістичного характеру та завдань,
пов’язаних з вивченням, дослідженням та користуванням
іноземною мовою. У статті розмежовано мовну (яка
охоплює мовні знання та мовленнєві навички, орієнтовані
на формування комунікативних умінь) та лінгвістичну
(яка спрямована на осмислення студентами сутнос-
ті та закономірності мовних явищ, процесів, законів
мовних систем, генетичних та контактних процесів)
компетентності.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти