ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОРИГУВАЛЬНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА СТУДЕНТОМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Віта Іванівна Филипська

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.4.219328

Ключові слова:

зворотний зв’язок, коригувальний зворотний зв’язок, зворотний зв’язок між викладачем та студентом, експліцитний зворотний зв’язок, імпліцитний зворотний зв’язок, процес вивчення іноземної мови.

Анотація

У статті розкрито проблему забезпечення ефек-
тивного коригувального зворотного зв’язку, як одного із
видів зворотного зв’язку між викладачем та студентом у
процесі вивчення іноземної мови у вищому закладі освіти.
У даному дослідженні коригувальний зворотний зв’язок
розглядається як спосіб корекції помилок студента на
етапі контролю знань, умінь та навичок. Визначено функ-
ції зворотного зв’язку. Проаналізовано механізм та етапи
здійснення зворотного зв’язку, розкрито його аспекти. У
роботі докладно схарактеризовано усний та письмовий
коригувальний зворотний зв’язок. Виокремлено види усно-
го – експліцитний (прямий), металінгвістичний, імпліцит-
ний (непрямий) та письмового коригувального зворотно-
го зв’язку – прямий та непрямий. Підвиди непрямого усно-
го коригувального зворотного зв’язку (перефразування
висловлення, запит уточнення, домагання правильної
відповіді й повторення з наголосом на помилці) схаракте-
ризовано з погляду їхніх особливостей, відмінностей та
ефективності їх використання. Проаналізовано підхід до
виправлення помилок студента в письмовій роботі та в
усному мовленні. У роботі акцентовано увагу на умовах
ефективного забезпечення коригувального зворотного
зв’язку. З’ясовано, що для того, щоб зворотний зв’язок
був ефективним, слід дотримуватися послідовності
в його організації, поєднувати різні види, ураховувати
рівень засвоєння матеріалу студентами, їхню реакцію,
розуміння його необхідності та обговорювати помилки
зі студентами. Здійснення коригувального зворотного
зв’язку розглянуто в різних формах навчання: очній та
дистанційній. Визначено перспективи подальших дослі-
джень, які мають бути спрямовані на науково обґрунто-
ваний аналіз та добір ефективних прийомів, методів та
засобів здійснення коригувального зворотного зв’язку на
різних етапах практичного заняття, у різних формах та
видах роботи, а також у розрізі інноваційних технологій
навчання, які викладач іноземної мови зможе використо-
вувати в практичній діяльності.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти