ПЕРЕКЛАД ПРОМОВ TED TALKS ЯК АВТЕНТИЧНИЙ ГРУПОВИЙ ПРОЄКТ: ІЗ ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Григорівна Король

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.4.219330

Ключові слова:

промови TED Talks, пере- кладацький проєкт, альтернативний засіб контролю, аудіовізуальний переклад, субтитру- вання, самоконтроль, взаємоконтроль, метод оцінювання групового проєкту

Анотація

З метою забезпечення належного рівня
професійної підготовки майбутніх філологів
у вітчизняних закладах вищої освіти виклада-
чі перекладу змушені постійно переглядати
та оновлювати свій арсенал форм і засобів
навчання й контролю з огляду на тенденції
розвитку вищої освіти загалом та специфіку
функціонування сфери надання перекладацьких
послуг зокрема. У цьому контексті вагомої ролі
набувають само- й взаємоконтроль, а також
груповий контроль, реалізація яких передбачає
залучення різноманітних альтернативних засо-
бів. Завдяки своїй багатоплановості й варіатив-
ності перекладацький проєкт має неабиякий
формувальний та констатувальний потенціал,
а тому може використовуватися не лише як за-
сіб навчання, а й контролю. Саме тому в статті
обґрунтовано доцільність застосування автен-
тичного групового перекладацького проєкту
на завершальних етапах навчання перекладу
студентів- філологів, здобувачів першого
освітнього рівня бакалавра. Автентичність за-
пропонованого перекладацького проєкту забез-
печується за рахунок виконання студентами
субтитрування українською мовою промов TED
Talks у ролі перекладачів-волонтерів, що перед-
бачає публікацію їхніх перекладів на сайті після
рецензування й затвердження іншими більш до-
свідченими волонтерами та координаторами.
Проєкт тривав протягом шести тижнів друго-
го семестру 2019/2020 року на базі Полтавсько-
го університету економіки і торгівлі за участі
9 перекладацьких команд та реалізовувався в
три послідовні етапи: 1) підготовчий, на якому
повідомлялися зміст перекладацького завдання
й критерії його оцінювання, необхідна теоре-
тична інформація щодо виконання субтитру-
вання як різновиду аудіовізуального перекладу,
організовувалися перекладацькі команди й нала-
годжувалася комунікація; 2) власне проєкт, про-
тягом якого обиралися й аналізувалися промови
для перекладу, створювалися й редагувалися
субтитри; 3) підсумковий, який полягав у запо-
вненні відгуків про роботу учасників команди,
отриманні остаточної оцінки й коментаря від
викладача, з’ясування ставлення студентів до
такої форми контролю.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Методика навчання перекладу в закладах вищої освіти