МАСОВІ ВІДКРИТІ ОНЛАЙН-КУРСИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Олена Сергіївна Конотоп

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.4.219944

Ключові слова:

критичне мислення, кліпове мислення, масові відкриті онлайн-курси, студенти закладів вищої освіти

Анотація

Формування критичного мислення набуває
особливої актуальності і важливості, оскільки
соціальний та технічний прогрес висуває до
особистості вимогу вміти швидко адаптува-
тися до сучасних умов функціонування суспіль-
ства, бути здатною до змін і самовдосконален-
ня, знаходити шляхи розв’язання соціальних і
професійних завдань у нетипових ситуаціях.
Інтенсивні процеси глобалізації й інформа-
тизації вимагають від сучасного студента
закладу вищої освіти нового типу мислення,
яким, як ми вважаємо, і є критичне мислення.
Сьогодні формування критичного мислення
набуває особливої актуальності і важливості,
оскільки соціальний та технічний прогрес ви-
суває до особистості вимогу вміти швидко
адаптуватися до сучасних умов функціонуван-
ня суспільства, бути здатною до змін і само-
вдосконалення, знаходити шляхи розв’язання
соціальних і професійних завдань у нетипових
ситуаціях. У сучасному освітньому просторі
критичне мислення є основою навчальної діяль-
ності. Результати зрізів критичного мислення
студентів свідчать про його середні та низькі
показники. Навички критичного мислення спо-
стерігаються в студентів зазвичай ситуатив-
но і не мають системності: більшість молодих
людей не можуть пояснити, чому в деяких ви-
падках їм вдається критично осмислити певне
явище, а в інших вони сприймають факти у
готовому вигляді, не піддаючи їх критичному
аналізу; не усвідомлюють сутності критичного
мислення та механізму його здійснення; термін
«критичне мислення» переважно асоціюється
у них із критикою, що спрямована на знахо-
дження негативних аспектів певних явищ та
засудження того, що не відповідає прийнятим
у певному середовищі поглядам. Вважаємо, що
ефективним засобом формування критичного
мислення студентів можуть стати масові від-
криті онлайн курси.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур