Методичні рекомендації щодо використання міжкультурного портфоліо майбутніми викладачами німецької мови під час самостійної роботи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2024.2.306366

Анотація

На основі теоретичного та емпіричного аналізу використання мовного портфоліо/портфеля під час оволодіння іноземною мовою і культурою в статті представлено міжкультурне портфоліо для майбутніх викладачів німецької мови. Окреслено погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо результативності організації освітнього іншомовного процесу із застосуванням мовного портфоліо як засобу підвищення самооцінки, саморефлексії на власні навчальні досягнення. Виокремлено міжкультурне портфоліо як засіб оптимізації формування міжкультурної іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх викладачів німецької мови під час самостійної роботи. Сформульовано рекомендації для ефективного упровадження міжкультурного портфоліо в освітній процес майбутніх викладачів німецької мови. Зазначено роль викладача під час здійснення навчальних дій майбутніми фахівцями і моделювання німецькомовного середовища. Звернуто увагу на засоби, методи і технології навчання, за допомогою яких увиразнюють зміст міжкультурного порфоліо. У статті відзначено доцільність формування навчально-стратегічної компетентності, результат якої інтеріоризує в якість набуття знань та вдосконалення німецькомовних навичок і вмінь на рівні міжкультурної комунікації.
Особливу увагу приділено самоконтролю і самооцінюванню майбутніх викладачів. З цією метою наведено приклад бланку для самоконтролю комунікативних здібностей в аудіюванні. Рекомендовано враховувати професійну спрямованість майбутніх викладачів у культуромовному середовищі, де етикет викладача виконує одну із комунікативнивних ролей у посередництві щонайменше двох культур: української і німецькомовної. Виокремлено формувальний контроль як запоруку навчальних досягнень і успішного формування культурної вторинної мовної особистості майбутнього викладача німецької мови.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ