Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання відповідає проблематиці журналу "Іноземні мови", раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших видань (або у коментарях для редактора нижче наведені необхідні пояснення).
  • Цей рукопис є оригінальним твором, виконаним автором (авторами) самостійно, без порушення норм законодавства України та міжнародних норм про авторське право. Усі запозичення з інших творів оформлені належним чином з посиланнями на використані джерела. Автор (автори) усвідомлюють, що виявлення плагіату та/або критично низький рівень унікальності поданого твору є підставою для відмови у рекомендації його до друку. Відповідальність за можливе допущене порушення законодавства України та міжнародних норм про авторське право при створенні рукопису та/або за наслідки, які з цього випливають, несе (несуть) виключно автор (автори) цього твору.
  • Авторські права на цей твір не передавались раніше і не будуть передаватись у майбутньому третім особам. Конфлікту між авторами немає (якщо рукопис написаний кількома авторами).
  • У поданому матеріалі не містяться відомості, заборонені до опублікування згідно чинного законодавства України, тому рукопис може бути розміщений у відкритому доступі.
  • Текст подання повністю відповідає всім вимогам до оформлення рукописів, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Перед поданням рукопису автори повинні ознайомитися із редакційною політикою журналу.

Вимоги до оформлення рукописів

Текст рукопису друкується без переносів (кегль 12, шрифт Times New Roman; поля ліворуч, угорі, внизу, праворуч – 1,5 см; відступ абзаців – 5 знаків; сторінки не нумеруються) і складається з наступних частин:

1. УДК (вирівнювання зліва, без абзацного відступу, кегель 12, напівжирний шрифт).

2. Наступний рядок (вирівнювання справа): прізвище, ім'я та по батькові автора / авторів повністю (кегль 12, напівжирний шрифт, один міжрядковий інтервал), науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, місце роботи у називному відмінку, електронна адреса(-си) автора / авторів.

3. Наступний рядок (вирівнювання центром, кегль 12, напівжирний шрифт): назва статті великими літерами.

4. Після назви статті через один інтервал з абзацним відступом подається анотація мовою рукопису (для наукової статті – обсяг 1800 знаків, для методичної розробки, рецензії або огляду – обсяг 200-300 знаків), курсив. Ключові слова (кегль 12, курсив, словосполучення відмарковується напівжирним шрифтом) подаються після анотації з нового рядка з абзацним відступом і розділяються крапкою з комою.

5. Через один інтервал (вирівнювання справа), якщо стаття написана українською мовою: прізвище, ім'я та по батькові автора / авторів повністю (кегль 12, напівжирний шрифт), науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (у називному відмінку) російською мовою, електронна адреса автора / авторів).

6. Через один інтервал (вирівнювання справа): транслітеровані латиницею прізвище та ім’я автора / авторів (кегль 12, напівжирний шрифт), англійською мовою науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (у називному відмінку), електронна адреса автора / авторів.

7. Наступний рядок (вирівнювання центром, кегль 12, напівжирний шрифт): назва статті великими літерами англійською мовою.

8. Через один інтервал з абзацним відступом – анотація (для наукової статті – обсяг 1800 знаків, для методичної розробки, рецензії, огляду – обсяг 200-300 знаків) та ключові слова англійською мовою (переклад з української мови).

9. Через один інтервал подається основний текст. Наукова стаття повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу дослідження, результати дослідження, перспективи подальших розвідок, які в тексті відмарковуються напівжирним шрифтом. 

Основний текст рукопису друкується через півтора інтервали без переносів кеглем 12, шрифт Times New Roman, поля ліворуч, угорі, внизу, праворуч – 1,5 см; відступ абзаца – 5 знаків.

Ілюстративний матеріал подається курсивом; значення слів тощо беруться у лапки «».

Виноски на сторінках, заміна тире (–) знаком дефіс (-), вторинне цитування не допускаються.

Таблиці нумеруються (наприклад, Таблиця 1 (вирівнювання справа), кожна таблиця повинна мати назву (наступний рядок, напівжирний шрифт).

Всі нетекстові об’єкти (рисунки, таблиці тощо) будуються із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation), фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tiff, cdr; всі рисунки та графіки мають бути пронумеровані, мати назву й надаватись в окремих файлах.

Бібліографічні посилання в тексті рукопису наводяться відповідно до стандартів APA Citation Style

10. Список використаної літератури та ілюстративного матеріалу подається після основного тексту і має складатися з двох блоків:

1) СПИСОК ПОСИЛАНЬ  друкується жирним шрифтом великими літерами по центру через один інтервал. Нижче, з висячим відступом (1,25 см), подається перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку, без нумерації, через один інтервал. Використані джерела подаються мовою оригіналу та оформлюються відповідно до вимог APA Style. До кожного джерела необхідно обов'язково додавати DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об'єкта, якщо він присвоєний цитованому джерелу.

2) REFERENCES – список повністю повторює літературу українською мовами, яка транслітерується латиницею; іноземні бібліографічні джерела наводяться мовою оригіналу. Для транслітерації латиницею україномовних текстів рекомендуємо скористатися відповідними програмами з такими режимами доступу: https://www.slovnyk.ua/translit.php (слід обрати американський варіант транслітерації) та: https://translit.net/ru/bgn.

Авторам слід також уважно ознайомитись із прикладами оформлення бібліографічних посилань і списків використаних джерел за стандартами APA Citation Style.   

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.