DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122478

Комплекс вправ для вдосконалення фонетичних навичок говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації

O. П. Дацків

Анотація


У статті розглядається комплекс вправ для вдосконалення фонетичних навичок говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації. Обгрунтовано необхідність цілеспрямованої роботи над удосконаленням фонетичних навичок студентів на початковому ступені навчання, розглянуто форми драматизації, які можуть застосовуватися для вдосконалення фонетичних навичок майбутніх учителів англійської мови, визначено структуру комплексу, типи і види вправ. Наведено приклади вправ.


Ключові слова


комплекс вправ; майбутні вчителі англійської мови; професійно спрямовані фонетичні навички говоріння; фонетичні навички говоріння; форми драматизації

Повний текст:

PDF

Посилання


Aбрамян В.Ц. Театральна педагогіка : Навч. посібник / Володимир Цолакович Абрамян. – К.: Лібра, 1996. – 224 с.

Бориско Н. Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по иностранному языку или СКОЛЬКО МЕТОДИКИ НУЖНО БУДУЩЕМУ УЧИТЕЛЮ? / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2010. – №2. – С. 3–11.

Дацків О.П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Дацків Ольга Павлівна. – К., 2012. – 321 с.

Дацків О. П. Система вправ для формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації / О. П. Дацків // Іноземні мови. – 2011. – № 2. – С. 22–28.

Долина А. В. Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. пед.

наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання: германські мови” / А. В. Долина. – К., 2012. – 22 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / [Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис.. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ірина Павлівна. – К., 2012. – 770 с.

Зязюн І. А. Гуманістична освіта порятує Україну / І. А. Зязюн // Трибуна. – 1996. – № 3/4. – С.22–23.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / Виктор Абрамович Кан-Калик. – М. : Педагогика, 1987. – 190 с.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник] / Кол. авторів під керівн.

С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2:е, випр. і перероб. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції : Курс лекцій : [навч.: метод. посібник для студ. мовних спец. осв.: кваліф. рівня „магістр”] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред.

С. Ю. Ніколаєвої – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.

Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект [Колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін] – Вінниця, „Нова книга”, 2001. – 246 с.

Goleman D.Working withemotional intelligence / Daniel Goleman. – New York: Bantam Books, 1998. – 383 p.

Holden S. Drama in language teaching / Susan Holden. – Harlow, Essex: Longman Group Ltd., 1981. – 84 p.

Maley A. Drama techniques: a resource book of communication activities for language teachers. Third edition / Alan Maley, Alan Duff. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 246 p.

Wessels Ch. Drama / Charlyn Wessels. – Oxford : Oxford University Press, 1995. – 137 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 O. П. Дацків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.