DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122487

Вправи для навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери

Л. О. Максименко

Анотація


У статті представлено підсистему вправ для навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого англомовного діалогу. Визначено основні вимоги до вправ, проаналізовано етапи формування навичок і вмінь ведення професійно спрямованого діалогу. Наведено приклади вправ, які майбутні менеджери виконують під час навчання англомовного спілкування.

 


Ключові слова


етапи навчання англомовного діалогу; підсистема вправ; професійно спрямований англомовний діалог; менеджери невиробничої сфери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесникова И. Л. Англорусский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб. : Блиц, 2001. – 223 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: [підруч. для студентів вищих навч. закл.] / [О. Б. Бігич, С. В. Гапонова, Г. А. Гринюк та ін.]; автор. кол. С. Ю. Ніколаєва. – [2е вид.]. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.метод. посібник для студ. мовних спец. осв.кваліф. Рівня «магістр»] / [Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.] / за ред. С. Ю. Ніколаєвої – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Ефим Израилевич Пассов. – [2е изд.]. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с. – (Б-ка учителя иностр. яз.).

Скляренко Н. К. Типологія вправ для навчання ділового спілкування та сучасні вимоги до них / Н. К. Скляренко // Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого і як? Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. –

Дніпропетровськ, 2004. – С. 23-25.

Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей : Колективна монографія / [Заг. і наук. ред. Бігич О. Б]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Розділ 3. – С. 128 – 175.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Л. О. Максименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.