Веб-квест “Joining a Global Company” як засіб навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного виступу у супроводі комп’ютерної презентації

Автор(и)

  • Н. К. Лямзіна Львівська комерційна академія,

DOI:

https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122511

Ключові слова:

веб-квест, англійська мова професійного спрямування, усний публічний виступ у супроводі комп’ютерної презентації

Анотація

У статті йдеться про використання розробленого авторкою веб-квесту “Joining a Global Company”, розміщеного у мережі Інтернет. Веб-квест створено для навчання студентів-економістів 3 курсу у відповідності до Програми з англійської мови професійного спрямування, Галузевого стандарту і змісту базового посібника. Обгрунтовано мету веб-квесту – навчання усного публічного виступу на професійну тематику у супроводі комп’ютерної презентації. Описано структуру веб-квесту, визначені його етапи, висвітлено зміст і завдання кожного етапу. Розкрито сутність наданих ресурсних опор, зокрема    запроваджено новий вид опори – предметно-когнітивної. Висвітлено склад лінгвістичної опори «мовна майстерня», наведено комплекси вправ, що входять до неї, та приклади вправ до кожного з них. Описано організацію навчання з використанням веб-квесту.

Посилання

Волкова О. В. Подготовка будущого специалиста к меж: культурной коммуникации с использованием техноло: гии веб:квестов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Вол: кова Ольга Владимировна. – Белгород, 2010. – 220 с.

Воробьёв Г. А. Веб:квест технологии в обучении социо: культурной компетенции (английский язык, лингвисти: ческий вуз) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Воробьёв Геннадий Александрович. – Пятигорск, 2004. – 220 с.

Гульшина А. Е. Лингвостилистические особенности восприятия текста веб:сайта / А. Е. Гульшина // Вестник ТГТУ. – 2006. – Т. 12. – С. 538–542.

Лямзіна Н. К. Експериментальна перевірка ефектив: ності методики навчання майбутніх економістів про: фесійно орієнтованого монологічного мовлення з вико: ристанням інформаційних технологій / Н. К Лямзіна // Вісник ХНУ. Методика викладання іноземних мов. – 2014. – Вип. 78. –№ 1103. – C. 202–207. – (Серія: Ро: мано:германська філологія).

Лямзіна Н. К. Емпіричне дослідження підготовленості майбутніх економістів до професійно орієнтованого виступу:монологу / Н. К. Лямзіна // Вісник Черніг. нац. пед. ун:ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер. пед. науки : зб. – 2011. – № 85, вип. 92. – С. 175–177.

Програма з англійської мови для професійного спілку: вання / [кол. авторів : Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.

March T. The learning power of Web Quests [Електронний ресурс] / T. March // Educational Leadership. – 2003. – Vol 61. – № 4. – P. 42–47. – Режим доступу : http:// tommarch.com/writings/ascdwebquests/. 8. Pérez Torres I. A model of WebQuest for learning an L2 [Електронний ресурс] / I. Pérez Torres // Eurocall. – 2005. – Режим доступу : http://www.isabelperez.com/webquest/ taller/l2/english/handout_wq_l2_en.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-28

Номер

Розділ

Наукові статті