DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.122594

Поточний контроль іншомовної проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти

О. М. Устименко

Анотація


У статті надано загальну характеристику системи контролю та оцінювання іншомовної проектної діяльності школярів. Визначено функції, види, форми, суб’єкти, об’єкти, критерії, інструменти і засоби контролю проектного навчання іноземних мов і культур. Велику увагу приділено інструментарію поточного контролю іншомовної проектної діяльності учнів. Наведено англомовні приклади різних інструментів діагностування, спостереження, аналізу, оцінювання процесу та проміжних результатів проектування. Всі компоненти системи оцінювання іншомовного проектного навчання школярів представлено в інтегрованій схемі. 


Ключові слова


проектне навчання; іншомовна проектна діяльність школярів; поточний та підсумковий контроль; суб’єкти та об’єкти оцінювання; критерії оцінювання; інструменти і засоби оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Арванітопуло Елла Георгіївна. – К., 2006. – 289 с.

Багузина Е. И. Веб-квест как современная форма промежуточного и итогового контроля при обучении иностранному языку / Е. И. Багузина // Вестник университета : научный журнал. – М. : ФГБОУВО «Государственный университет управления». – 2009. – Том. 1. – № 25. – С. 121–129.

Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л С. Выготский. – М. : АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с.

Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам : [пособ. для учителя]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. / Н. Д. Гальскова. – М. : АРКТИ, 2003. – 192 с.

Гулиянц С. Б. Формирование проектной компетенции учителя иностранного языка в вузе : автореф. дис. … на соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / С. Б. Гулиянц. – М., 2013. – 26 с.

Коряковцева Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам : продуктивные образовательные технологии : [учеб. пособ. для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений] / Н. Ф. Коряковцева. – М. : Изд. центр «Академия», 2010. – 192 с.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : [підруч.] для студ. класичних, пед. і лінгв. ун-тів / [О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.]; за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 c.

Ступницкая М. А. Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся : лекции 5–8 : [учеб. пособ.] / М. А. Ступницкая. – М. : Педагогич. ун-т «Первое сентября», 2009. – 68 с.

Титова С. В. Цифровые технологии в языковом обучении : теория и практика : [учеб. пособ.] / С. В. Титова. – М. : Эдитус, 2017. – 240 c.

Устименко О. М. Типологія проектів у навчанні іноземних мов / О. М. Устименко // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – № 2 (29). – С. 347–352. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/ files/journal/2016/2/83.pdf.

Dodge B. Some thoughts about WebQuests / B. Dodge [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// webquest.org/sdsu/about_webquests.html.

Estaire S. Planning classwork : a task based approach / S.Estaire, J. Zanуn. – Oxford : Macmillan Publishers Ltd, 1998. – 93 p.

Haines S. Projects for the EFL classroom : resource material for teachers / S. Haines. Edinburgh : Thomas Nelson and Sons Ltd, 1989. – 108 p.

Herrel A. L. Fifty strategies for teaching English language learners. – [4th ed.]. / A. L. Herrel, M. Jordan. – Boston : Pearson Education, Inc., 2012. – 317 p.

March T. Why WebQuests? / T. March [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tommarch.com/writings/why- webquests.

Murphy E. Constructivism from philosophy to practice / E. Murphy [Електронний ресурс]. – 1997. – Режим доступу : http://www.ucs.mun.ca/emurphy/stemnet/cle.html.

Rhodes L. K. Anecdotal records : a powerful tool for ongoing literacy assessment / L. K. Rhodes, S. S. Nathenson-Mejia // Reading teacher. – 1992. – Vol. 45. – № 7. – P. 502–509.

Shepherd M. Using a learning journal to improve professional practice : a journey of personal and professional self-discovery / M. Shepherd // Reflective practice. – 2006. – Vol. 7. – № 3. – P. 333–348.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. М. Устименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.